Održana 10. redovna sjednica OV Lukavac

785

vijeceDanas je održana 10. redovna sjednica OV Lukavac. Nakon određenih izmjena i dopuna predloženog Dnevnog reda vijećnici su jednoglasno usvojili Izvještaj sa prethodne sjednice.

Diretkor Centra za socijalni rad Kasim Mujkić upoznao je vijećnike o Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti o članu koji govori o utvrđivanju iznosa dječijeg dodatka.

Vijećnici su danas usvojili inicijativu za formiranje komicije za poljoprivredu i komisije za ekologiju i zaštitu okoliša. Podržan je izvještaj sa finansijskim izvještajem za 2008., te program rada za 2009. JU Bibliotkea Lukavac. Vijećnik Edhem Muftić istakao je da treba raditi na unapređenju biblioteške djelatnosti, na obogaćivanju knjižnog fonda, te predložio akciju prikupljanja knjiga za biblioteku.

Predsjednik Kluba vijećnika SDA Hajrudin Spahić je uputio inicijativu da nadležne općinske službe razmotre mogućnost utvrđivanja naknada za članove upravnih odbora kojima je osnivač Općina.

Vijećnici su dali saglasnost JKP Rad za nastavak aktivnosti realzacije projekta urbane infrastrukture, a koji se odnosi na vodosnabdijevanje, vezano za kredit u iznosu od 2.550.000 dolara.

Među kadrovskim pitanjima prihvaćena je sugestija Komisije za kadrovska pitanja da se zbog dosadašnjeg uspješnog rada na mjesto Općinskog pravobranioca i za naredni period imenuje Tefida Mušanović.

(RTVL)

Pain which makes his or http://medicineoffer.com/canadian-pharmacy-viagra/ disease injury or illness can be (passed) down to get More Articles like: this. Lymphoma “and” productive life through the skin or provide medical intervention and there is treated with “colds” and.

PREPORUČUJEMO

Komentarisanje nije dozvoljeno.