Parlament FBiH ubjedljivo najgora vlast u državi

2 491

Par­la­ment Federacije BiH je u kon­ti­nu­ite­tu naj­ne­efi­ka­sni­ja in­sti­tu­ci­ja vlas­ti u BiH, a ka­tas­tro­fal­ni re­zul­ta­ti nje­go­vog ra­da je­dan su od gla­vnih uzro­ka i ge­ne­ra­to­ra kri­ze u ovom en­ti­te­tu. Je­din­stve­na je to ocje­na pred­sta­vni­ka ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je Cen­tri ci­vil­nih ini­ci­ja­ti­va, ko­ji su ju­čer pred­sta­vi­li po­ra­ža­va­ju­će re­zul­ta­te dosadašnjeg ra­da Par­la­men­ta i Vla­de FBiH.

Ta­ko je Par­la­ment u pro­šloj go­di­ni usvojio tek 21 pos­to za­ko­na pla­ni­ra­nih pro­gra­mom ra­da, odno­sno 26 od 121 pla­ni­ra­nog. U tri go­di­ne man­da­ta od 346 pla­ni­ra­nih, usvo­jeno je tek 60 za­ko­na.

“Ovim tem­pom ra­da, Par­la­men­tu bi tre­bao je­dan i po če­tve­ro­go­diš­nji man­dat za ispu­nje­nje oba­ve­za iz pro­gra­ma ra­da za sa­mo je­dnu go­di­nu. Od 89 za­ko­na ko­ji su pro­šle go­di­ne ušli u par­la­men­tar­nu pro­ce­du­ru, 74 je pre­dlo­žila Vla­da dok su 15 za­ko­na pre­dlo­žili po­sla­ni­ci, de­le­ga­ti, klu­bo­vi stra­na­ka i ra­dna ti­je­la”, kaže Mer­sad Av­dić, pred­sta­vnik CCI.

U CCI sma­tra­ju da po­se­bno tre­ba pro­ble­ma­ti­zi­ra­ti rad fe­de­ral­nog Do­ma na­ro­da.

“Od po­čet­ka man­da­ta aktu­el­nog sa­zi­va do da­nas Dom naroda ni­je pri­hva­tio 13 za­ko­na ko­ji su pret­ho­dno usvojeni u Pred­sta­vni­čkom do­mu, a sa­mo tri za­ko­na ra­zma­tra­na su po pro­ce­du­ri za vi­tal­ni in­te­res”, kaže Av­dić.

Ni­šta efi­ka­sni­ja ni­je bi­la ni fe­de­ral­na Vla­da, ko­ja je ci­je­lu pro­šlu go­di­nu krši­la član 32. Po­slo­vni­ka, ra­de­ći bez usvo­je­nog go­diš­njeg pro­gra­ma ra­da.

“Vla­da je pro­šle go­di­ne pripremila tek 47 od uku­pno 93 pla­ni­ra­na za­ko­na. Naj­ve­ći dug, gle­da­ju­ći po mi­nis­tar­stvi­ma, na­pra­vi­lo je Mi­nis­tar­stvo prav­de na če­lu sa mi­nis­trom Fe­li­ksom Vi­do­vi­ćem, ko­je ima 19 ne­re­ali­zo­va­nih od 23 pla­ni­ra­na za­ko­na. Sli­je­di ga mi­nis­tar ener­gi­je, in­dus­tri­je i ru­dar­stva Va­hid He­ćo sa pet ne­re­ali­zo­va­nih za­ko­na od 13 pla­ni­ra­nih u pro­šloj go­di­ni”, re­kao je De­nis Te­lić, pred­sta­vni­ka CCI.

Po­se­bno za­bri­nja­va­ nas­ta­vak lo­še sa­ra­dnje izme­đu iz­vršne i za­ko­no­da­vne vlas­ti. Tako je od 59 Vladinih pri­je­dlo­ga za­ko­na pro­šle go­di­ne par­la­men­tar­na pro­ce­du­ra za­vrše­na za tek njih 30, što je pro­cen­tu­al­no naj­lo­ši­ji re­zul­tat u pro­te­kle tri go­di­ne man­da­ta.

(SodaLIVE.ba/SAN)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
2 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Bosna

Treba neke od njih pravno procesuirati………, pljacka i korupmpiranost nebi trebali da produ nekaznjeno. Konstantno podizanje plata za njihov nerad moze da se procesuira. Dobra advokatska grupa da pomete smece iz parlamenta……

-------

da dobijaju platu po uradjenom poslu, a ne pausalno, bila bi druga pjesma.

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x