Održana 118. redovna sjednica Vlade TK

0 608

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona.

Prijedlogom Zakona, između ostalog, uspostavlja se novi pravni status Uprave policije, koja bi trebala u narednom periodu funkcionisati kao kantonalna uprava u sastavu Ministarstva. Kada je u pitanju budžetski status Uprave policije Prijedlogom je predviđeno da ova uprava ima vlastita budžetska sredstva za operativne potrebe, čime će se unaprijediti operativna samostalnost uprave, policije, a ministru unutrašnjih poslova dati su i odgovarajući mehanizmi za vršenje nadzora nad radom policije. U okviru Uprave policije planirani su Ured policijskog komesara, Sektor za informatku, telekomunikacije i analitiku, Sektor uniformisane policije, Sektor krim policije i policijske uprave.

Upravom policije rukovodi policijski komesar koji za svoj rad odgovara ministru i Vladi Kantona.

Prijedlogom Zakona predviđeno je da Skupština Tuzlanskog kantona na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona imenuje Nezavisni odbor koji upravlja procesom izbora i smjene policijskog komesara, te vrši nadzor nad njegovim radom.

Prijedlogom je predviđeno da se Nezavisni odbor sastoji od sedam članova i to pet predstavnika iz reda građana koji nisu zaposleni u bilo kojem policijskom tijelu u Bosni i Hercegovini, jedan državni službenik, koji nije zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili Upravi policije i jedan član koji više nije aktivni policijski službenik.

Sastav Nezavisnog odbora će odražavati nacionalni sastav stanovništva na teritoriji Kantona, prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

Kada je u pitanju izbor policijskog komesara, zakonom je predviđeno da se ovaj postupak provodi javnim konkursom, a jedan od uslova za imenovanje na ovo radno mjesto je da kandidat ima najmanje tri godine radnog iskustva u činu glavnog inspektora ili višem činu te da ne ispunjava ulove za penzionisanje predviđene zakonom u toku mandata policijskog komesara. Inače, policijski komesar se bira na mandat od četiri godine i može se obnoviti samo jednom uzastopno. Konačno imenovanje policijskog komesara, na prijedlog Nezavisnog odbora i Ministra unutrašnjih poslova vrši Vlada Tuzlanskog kantona.

Prijedlogom Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona utvrđuje se i način pokretanja postupka i odlučivanja o smjeni policijskog komesara, način vođenja disciplinskog postupka, povrede službene dužnosti za koje je odgovoran policijski komesar, organi za vođenje disciplinskog postupka, postupak osnivanja Odbora za žalbe građana, njegova nadležnost, sastav, mandat, izbor i imenovanje, kvalifikacioni kreiteriji te način smjenjivanja članova Odbora.

Prijedlogom Zakona se utvrđuje i ko su uposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova te kojim propisom se reguliše status uposlenika Ministarstva, međusobni odnosi, saradnja i pružanje pomoći između Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva sigurnosti, ostalih ministarstava unutrašnjih poslova i drugih policijskih organa u BiH.

ZA PROJEKTE OPĆINA KOJIMA SE NEPLODNO ZEMLJIŠTE PRETVARA U

POLJOPRIVREDNO U 2010. GODINI MILION KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program utroška sredstava od naplaćenih naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe za 2010. godinu. Ukupna planirana namjenska sredstva koja se prikupljaju po osnovu navedene naknade, računajući i neutrošena sredstva iz 2009. godine, iznose 1 000 000,00 KM.

Programom je predviđeno da općini Čelić, od ovogodišnjih procijenjenih prihoda, bude dodijeljeno 22 965,00 KM, Gračanici 94 3777,20 KM, Gradačac 124 380,00 KM, Kalesija

62 042,00 KM, Kladanj 8 105,00 KM, Lukavac 128 000,00 KM, Tuzla 58 970,00 KM i Živinice 175 221,07 KM.

Kada su u pitanju sredstva prenesena iz 2009. godine općina Čelić ima odobreno 5 208 KM, Gračanica 36 621,99 KM, Gradačac 56 553,06,l Lukavac 8 392,51 KM, Sapna 28 675,65 KM, Srebrenik 97 405,00 KM, Tuzla 63 300,00 KM i Živinice 29 783,52 KM.

Inače, Program utroška ovih sredstava Ministarstvo je pripremilo na osnovu programa za namjensko trošenje sredstava odnosno za osposobljavanje drugog neplodnog ili poljoprivrednog zemljišta slabijeg kvaliteta za poljoprivrednu proizvodnju koje su resornom Ministarstvu dostavile općine.

OKO 7 MILIONA KM ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE BORAČKE

POPUPLACIJE U 2010. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2010. godini. Ovim Programom bit će realizovana dopunska prava utvrđena Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica.

Prema ovom Programu za obavezno zdravstveno osiguranje korisnika boračko-invalidske zaštite bit će izdvojeno 1 000 000 KM, za premiju osiguranja 1 100 000 KM, za lijekove

160 000 KM, za pomoć u liječenju u inostranstvu 40 000 KM, za ortopedska i druga pomagala 915 000 KM, za banjsko-klimatsko liječenje 100 000 KM, za prava po osnovu preostale radne sposobnosti 90 000 KM, za stipendiranje učenika i studenata iz boračkih porodica 1 200 000 KM, za podizanje nišana/nadgrobnih spomenika 70 000 KM, za pomoć u slučaju smrti 400 000 KM, za jednokratna novčana primanja koja ostvaruju dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja 200 000 KM, za naknade troškova prijevoza u zemlji 10 000 KM, za jednokratne novčane pomoći u svrhu rješavanja socijalnih potreba korisnika boračko-invalidske zaštite 200 000 KM, za nabavku udžbenika 100 000 KM, za sufinansiranje sportskih takmičenja i manfiestacija 40 500 KM, a za invalidski sport 70 000 KM

I ove godine najznačajnija sredstva u oblasti boračko-invalidske zaštite bit će izdvojena za stambene potrebe ove populacije, ukupno 6 866 000 KM.

Kao bespovratna sredstva bit će dodijeljeno 3 936 000 KM, a kao beskamatna kreditna sredstva bit će dodijeljeno 2 400 000 KM.

Za pomoć u stambenom zbrinjavanju socijalno i stambeno najugroženijih korisnika svaka općina u Tuzlanskom kantonu dobit će po dodatnih 24 000 KM, a za postupke prijenosa nepokretnosti i prava te realizaciju postupaka započetih u prethodnom periodu bit će izdvojeno 218 000 KM.

USVOJEN PROGRAM OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DATUMA I DOGAĐAJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona u 2010. godini.

U skladu sa ovim Programom Vlada Tuzlanskog kantona će sufinansirati obilježavanje dana nezavisnosti i državnosti BiH, Dana pobjede nad fašizmom, Dana ustanka naroda BiH, Dana mrtvih-poginulih u domovinskom ratu i Dana šehida. Također će biti podržano i obilježavanja dana formiranja Prve muslimanske podrinjske brdske brigade, dana pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, Dana policije, susreti dobitnika najviših ratnih priznanja, dana Srebrenice i formiranja 2. Korpusa ARBiH. Za ove namjene bit će izdvojeno 28 000 KM, dok će sa ukupno 12 500 KM biti podržana sportska takmičenja i manifestacije koje će boračka udruženja organizovati u okviru obilježavanja Dana oružanih snaga RBiH.

U 2009. GODINI OSTVARENI NAJBOLJI REZULTATI U OBLASTI

DEMINIRANJA NAKON RATA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2009. godini i Informaciju o rezultatima kantonalnog tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje neeksplodiranih ubojitih sredstava u 2009. godini. Deminiranje je vršeno u skladu sa Kantonalnom listom prioriteta za deminiranje koju je Vlada Kantona usvojila na prijedlog općina, a uvažavajući parametre BH MACA-a. Listom za 2009. godinu stvorene su mogućnosti za čiščenje površine od 523 872,91 metara kvadratnih te za tehničko izviđanje površine od 3 059 289,68 metara kvadratnih.

Na deminiranju u toku prošle godine osim kantonalnog tima civilne zaštite i deminirskih timova Oružanih snaga BiH, zabilježen je i pojačan angažman drugih domaćih i stranih kompanija i organizacija.

Završeno je 13 projekata čišćenja na ukupnoj površini od 160 918,79 metara kvadratnih te 29 projekata tehničkog izviđanja na površini od 1 012 728,45 metara kvadratnih. Time je ostvaren rekordan rezultat u dosadašnjem procesu deminiranja. U 2010. godinu prenesena je realizacija 5 projekata ukupne površine 258 029,93 metra kvadratna.

U prošloj godini okončani su i svi projekti čija se realizacija temeljila na potpisanom memorandumu o sufinansiranju deminiranja, a kojim su bili obuhvaćeni projekti općina Gračanica, Gradačac, Kalesija, Luakvac, Sapna i Tuzla. Ukupno je deminirana površina od 159 021 metar kvadratni, za što su lokalne zajednice sa Vladom Kantona uložile 97 218,45 eura, a Vlada Sjedinjenih Država preko ITF-a 147 039,5 eura. Zahvaljujući upravo ovom projektu u prošloj godini su i postignuti, u dosadašnjem procesu deminiranja, najbolji rezultati u Tuzlanskom kantonu. Zbog toga se i očekuje nastavak ovakvih aktivnosti i u ovoj godini. U Tuzlanskom kantonu se kao sumnjiva površina vodi 86 255 859 metara kvadratnih, a do sada je deminirana površina od oko 8 hiljada metara kvadratnih.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila i Listu prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2010. godinu Na listi je za čišćenje planirano 35 lokacija ukupne površine 504 869,13 metara kvadratnih dok su na isti priroteta za tehničko izviđanje 53 lokacije ukupne površine 2 358 905,67 metara kvadratnih.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE

PRAVNE POMOĆI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći u 2009. godini. Ovaj Zavod je sa radom počeo 1.7.2009. godine. Zavod pruža pravnu pomoć građanima koji imaju prebivalište na području Tuzlanskog kantona, a nemaju dovoljno imovine ili drugih sredstava da plate advokate i troškove zastupanja pod uslovom da ispunjavaju kriterije za zastupanje, koji su utvrđeni zakonom. Osobe slabog imovnog stanja koje mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć su osobe čija ukupna redovna primanja i prihodi po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne isplaćene neto plaće u Federaciji BiH. Ovo pravo imaju i lica koja po osnovu socijalne zaštite ostvaruju pravo na stalnu novčanu pomoć, nezaposlena lica, penzioneri koji primaju najnižu penziju i djeca bez roditeljskog staranja. Od početka rada stvoreno je niz pretpostavki za nesmetano funkcionisanje ovog Zavoda, posebno kada su u pitanju pravne pretpostavke. Uspostavljena je i saradnja sa značajnim brojem domaćih i međunarodnih institucija i organizacija.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA I

ZAŠTITE OKOLICE U 2009. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvoila Izvještaj o radu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u 2009. godini. U okviru normativne djelatnosti Ministarstvo je radilo na pripremi Zakona o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona i Zakona o proglašenju dijela planine Konjuh Zaštićenim pejzažom. U okviru praćenja efekata promjene Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina evidentirano je da je do isteka roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju (31.5.2009. godine) podneseno ukupno 18 883 zahtjeva. To je 75,5% od ukupnog broja procijenjenih bespravno izgrađenih građevina. Nadležne općinske službe riješile su 4 488 zahtjeva što je 23,8% u odnosu na broj podnesenih zahtjeva.

Najviše zahtjeva za legalizaciju podneseno je u općinama Tuzla 7 965, Lukavac 3 689, Živinice 2 030 i Srebrnik 1 841. Najviše zahtjeva je riješila općina Srebrenik, ukupno 1256, što je 68,2% od broja podnesenih zahtjeva.

U okviru praćenja provedbe Prostornog plana Tuzlanskog kantona do 2025. godine Ministarstvo je izdalo 12 izvoda iz prostornog plana i 13 stručnih ocjena o mogućnosti izdavanja rješenja o urbanističkoj saglasnosti Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i Minisarstvu prostornog uređenja Tuzlanskog kantona.

U prošloj godini Ministarstvo je primilo 40 zahtjeva za izdavanje urbanističko-tehničke dokumentacije, a iz prethodne godine preneseno je 25 predmeta. Riješena su 42 zahtjeva, a u fazi rješavanja su 23 predmeta. U drugostepenom postupku Ministarstvo je u prošloj godini imalo 220 predmeta od čega je riješeno 214 predmeta, a 4 su u postupku rješavanja.

U postupku izdavanja okolinskih dozvola za pogone i postrojenja primljena su 133 zahtjeva za izdavanje okolinskih dozvola, a 40 zahtjeva je preneseno iz 2008. godine.

Ukupno je riješen 141 zahtjev, a 32 zahtjeva su u postupku rješavanja. Riješen je i jedan zahtjev za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom.

U oblasti zaštite okolice podržano je 26 projekata općina sa ukupno 1 835 950 KM. Od toga je za projekte toplifikacije izdvojeno 990 000 KM. Najznačajnija sredstva dodijeljena su općinama Tuzla 488 600 KM i Gračanica 400 000 KM. Za projekte 31 nevladine organizacije izdvojeno je 60 000 KM, a za projekte iz oblasti zaštite okoliša privrednim društvima u Tuzlanskom kantonu dodijeljeno je 150 000 KM. Zbog problema nastalih u provođenju projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije i neadekvatnog odlaganja otpada na postojećim općinskim deponijama Ministarstvo je pokrenulo široku kampanju za podizanje svijesti o potrebi zaštite zdravlja stanovništva i životne sredine kroz unapređenje upravljanja otpadom.

DONESENA ODLUKA O UPRAVLJANJU I KORIŠTENJU SREDSTAVA

PRIKUPLJENIH PO OSNOVU UREDBE O ŠUMAMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o upravljanju i korištenju sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona, prikupljenih po osnovu Uredbe o šumama. Odlukom je propisano da se sredstva prikupljena po osnovu ove Uredbe koriste za rad čuvarske službe, izradu i reviziju kantonalnog šumsko-uzgojnog plana, izradu šumsko-privrednih osnova za privatne šume i nadzor nad prikupljanjem podataka za izradu šumsko-privrednih osnova za državne i privatne šume, biološku obnovu šuma u obimu većem od onog koji je predviđen šumsko-privrednom osnovom, obnovu šuma od posljedica elementarnih nepogoda, prevelikog množenja insekata, požara i slično. Također ova sredstva će biti korištena za unapređenje proizvodnje šumskog reproduktivnog materijala, organizovanje tehničkih specijalističkih kurseva, očuvanje i unapređenje bioraznolikosti šumskih ekosistema i druge namjene kojima je cilj unapređenje stanja šuma.

UTVRĐENI OPĆI KRITERIJI ZA POTICAJE PRIMARNOJ

POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila kriterije za utrošak sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Za ove namjene planirano je 7 999 100 KM. Opći kriteriji koje korisnici poticaja moraju ispunjavati su, između ostalih, da su općinskoj službi, nadležnoj za poslove poljoprivrede podnijeli dokumentaciju za upis u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata i da imaju prebivalište ili sjedište na teritoriji Tuzlanskog kantona. Uslovi za poticaje su i da korisnik prozvodi za tržište ili za potrebe vlastite farme, a kada su u pitanju pravna lica da imaju ispunjene poreske obavez. Sredstva planirana za poticaje primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji dodjeljivat će se u oblasti biljne, animalne i ekološke proizvodnje, za kapitalne investicije u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, za regresiranje kamata za kredite za otkup viškova proizvoda, za podršku stručnim institucijama, participaciju u realizaciji projekata novih tehnologija od interesa za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i za podršku organizatorima proizvodnje u kooperaciji otkupa i prodaje proizvoda.

ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽIVOTINJA 450 000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2010. godinu. Programom je obuhvaćeno niz mjera koje će se u ovoj godini provoditi u cilju sprječavanja, otkrivanja, kontrole i suzbijanja zaraznih i parazitarnih bolesti kod životinja.

Sredstva za realizaciju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja od posebnog interesa za Tuzlanski kanton planirana su u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Ukupno je planirano 450 000 KM od čega će 315 000 KM biti utrošeno za participaciju preventivnih cijepljenja i dijagnostičkih ispitivanja životinja u ovoj godini.

Do 10. u mjesecu veterinarske organizacije koje provode mjere propisane ovim Programom obavezne su dostaviti nadležnom službenom veterinaru izvještaj o svim provedenim mjerama u prethodnom mjesecu.

Ovlaštene laboratorije su obavezne, najkasnije do 10. u mjesecu, dostavljati mjesečne izvještaje o svim provedenim analizama sa posebno izdvojenim prikazom pretraga provedenih na osnovu ove naredbe nadležnom službenom veterinaru.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o dopunama odluka o utvrđivanju plaća i drugih ličnih primanja članova Vlade Tuzlanskog kantona, kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca. Odlučeno je da se osnov za obračun plaća članovima Vlade, kantonalnog pravobranioca i njegovih zamjenika umanji za 10%. Time će se i nivo ovih plaća zadržati na nivou 2009. godine, kao što je to slučaj i za ostale budžetske korisnike.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je odobren prenos sredstava sa ESCROW računa na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla, neophodnih za finansiranje rada ove Agencije. Kantonalna agencija za privatizaciju je zadužena da, nakon ostvarenih prodaja preduzeća od kantonalnog značaja sredstva koja prelaze iznos usvojenog Finansijskog plana za ovu godinu uplati na ESCROW račun, a o utrošenim sredstvima redovno izvještava Ministarstvo finansija.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da putem javne licitacije proda tri motorna vozila koja se vode u evidenciji osnovnih sredstava ove Uprave.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je uputila zahtjev općinama Kladanj i Živinice da se sredstva koja su dodijeljena u 2008. godini kao kapitalni grantovi za projekte u oblasti vodovodne infrastrukture ovih općina namjenski utroše najkasnije do 30.9.2010. godine.

O utrošku sredstva neophodno je izvijestiti Vladu Tuzlanskog kantona posredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ukoliko navedeni projekti ne budu realizovani općine Kladanj i Živinice dužne su dodijeljena sredstva vratiti u Budžet Tuzlanskog kantona najkasnije do 31.10.2010. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za popunu upražnjenog radnog mjesta načelnika Odjeljenja za administraciju Srebrenik.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je formirala komisije za izbor i provođenje postupka javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona i Kantonalne agencije za privatizaciju.

(SodaLIVE.ba)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x