Održana 117. redovna sjednica Vlade TK

0 379

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala prednacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji BiH. Na osnovu mišljenja Ministarstva pravosuđa i uprave i Ureda za zakonodavstvo Vlada Tuzlanskog kantona uputila je danas sugestije i prijedloge izmjena odnosno dopuna pojedinih članova ovog Prednacrta.

Između ostalog predloženo je da se stav koji se odnosi na utvrđivanje osnovica za obračun plaća preformuliše na način da osnovicu za obračun plaće uposlenih u organima vlasti u kantonu utvrđuje Vlada kntona, a u općini i gradu općinsko odnosno gradsko vijeće u dogovoru sa sindikatom onog nivoa vlasti za koji se osnovica dogovara. Vlada Tuzlanskog kantona je mišljenja da bi bilo dobro, kada je u pitanju primjena ovog zakona na nižim nivoima vlasti, utvrditi da se ovaj Zakon odnosi i na kantone, općine i gradove u FBiH, osim ako posebnim propisom kantona, grada ili općine ova pitanja nisu regulisana na drugačiji način. Vlada Tuzlanskog kantona je mišljenja da bi ostavljanje mogućnosti da kantoni odstupaju od odredaba ovog Zakona kod utvrđivanja osnovice i koeficijenata za obračun plaća, bilo u suprotnosti sa osnovnim načelima ovog Zakona.

PRIHVAĆENI ANEKSI KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Anekse kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Aneksi su usaglašeni sa Sporazumom koji je Vlada Tuzlanskog kantona potpisala sa sindikatima budžetskih korisnika. Danas prihvaćeni Aneksi bit će na snazi do izmjena i dopuna Kolektivnih ugovora za ove oblasti, a najduže do 31.12.2010. godine. Premijer Tuzlanskog kantona danas je ovlašten da potpiše Anekse sa predsjednicima samostalnih sindikata osnovog odnosno srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona.

UTVRĐENA OSNOVICA ZA OBRAČUN PLAĆA ZA FEBRUAR I MART

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća svih budžetskih korisnika za februar i mart 2010. godine te naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima za januar, februar i mart 2010. godine. U skladu sa Sporazumom

postignutim sa sindikatima budžetskih korisnika plaća će se obračunavati po osnovici od 390 KM, a topli obrok će iznositi 7 KM po izrađenom danu.

U 2009. GODINI ZA DOPUNSKA PRAVA BORAČKE POPULACIJE IZDVOJENO 12 MILIONA KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za boračka pitanja u 2009. godini. Ministarstvo je svoj rad baziralo na provođenju zakonskih propisa, a prvenstveno na provođenju federalnih propisa o pravima branilaca te kantonalnih propisa o dopunskim pravima boračke populacije. I u prošloj godini podržana su sva dopunska prava koja su utvrđena kantonalnim propisom. Zdravstvenom zaštitom bilo je obuhvaćeno 5 711 korisnika, a premijom osiguranja 66 110 korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Pozitivno je riješeno 126 za izradu proteza ekstremiteta, 309 zahtjeva za izradu ortopedske obuće, 12 očnih proteza i 165 zahtjeva za pomagala. U prošloj godini Ministarstvo za boračka pitanja nabavljalo je higijensko-sanitetski materijal i ROHO jastuke za 34 100-postotna ratna vojna invalida I grupe, a pozitivno je riješeno i 186 zahtjeva za medicinsku rehabilitaciju u banjsko-klimatskim lječilištima, na što pravo imaju ratni vojni invalidi, dobitnici najviših ratnih priznanja i nositelji Partizanske spomenice 41. Pozitivno su riješena i 1 034 zahtjeva za besplatne lijekove, sanitetski materijal i dezinfekciona sredstva i 35 zahtjeva za pomoć u liječenju.

Ministarsvo za boračka pitanja je za ovu školsku godinu dodijelilo 829 stipendija učenicima i 626 stipendija studentima iz boračkih porodica. Najznačajnija sredstva i u prošloj godini izdvojena su za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračke populacije. Za ove namjene izdvojeno je 6 304 400 KM bespovratnih sredstava, a pravo na dodjelu ovih sredstava ostvarilo je 558 korisnika. Najveći broj korisnika, njih 135, ovo pravo je ostvarilo u općini Tuzla za što je izdvojeno 1 503 700 KM. Po dodijeljenim sredstvima slijede općine Živinice sa 722 300 KM izdvojenih za 61-og korisnika i Gradačac sa 589 200 KM gdje je sredstva dobilo 38 korisnika.

U prošloj godini boračkoj populaciji dodijeljeno je i osam stanova u trajno vlasništvo, a u toku je donošenje još četiri odluke o dodjeli stanova.

U prošloj godini dodjeljivane su i pomoći u slučaju smrti člana porodice iz boračke kategorije, potom jednokratne pomoći, a podržavan je i invalidski sport.

Za sva navedena prava u prošloj godini izdvojeno je 11 864 394,43 KM što je 96 % od planiranih sredstava za boračko-invalidsku zaštitu.

USVOJE IZVJEŠTAJ O PODIZANJU JEDINSTVENIH SPOMEN OBILJEŽJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o realizaciji Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije RBiH i MUP-a BiH u periodu 1992-1995. godina na području Tuzlanskog kantona i izvan Tuzlanskog kantona, a koji je započet 1998. godine.

Do kraja prošle godine podignuto je 209 pari jedinstvenih spomen obilježja na području Tuzlanskog kantona i 449 pari jedinstvenih spomen obilježja van Tuzlanskog kantona. Ukupna vrijednost ovog projekta je 355 320 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama Odluke o obrazovanju Komisije za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije i MUP-a BiH u ratu 1992-1995. godina. Izmjena odluke je tehničke priprode i urađena je na zahtjev Komande 2. mehanizovane brigade.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na rješenje o privremenom korištenju stana Nuri (Avde) Šuvalić iz Doboj Istoka. Riječ je o porodici šehida-poginulog borca.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Uredbu o dopunama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele. Uredba je dopunjena vlastitim prihodima iz oblasti obrazovanja i iz oblasti djelovanja Poljoprivrednog zavoda odnosno prihodima od naknada za polaganje ispita studenata koji obnavljaju godinu, ispita studenata u statusu imartikulacije, od zakupnina od izdavanja fiskulturnih sala i sportskih terena, naknadama za izradu i realizaciju projekata Poljoprivrednog zavoda, od izvršenih hemijskih analiza zemljišta i za obavljene makrooglede u prezentaciji sjemena, strnih žita i kukuruza.

Ministarstvo finansija zaduženo je da pripremi prečišćeni tekst Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u Regulirane organe. Izmjenama i dopunama je između ostalog predviđeno da će kandidat, ukoliko je član drugog upravnog ili nadzornog odbora, dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa poziciji iz tog odbora u roku od sedam dana od dana imenovanja. Također je predviđeno da je kandidat, koji je zaposlen u organim državne službe, koji uđe u uži izbor za regulirani organ, dužan priložiti rješenje o pismenoj saglasnosti rukovodioca organ državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o utvrđivanju teksta i raspisivanju ponovnih oglasa za popunu upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog i privremenog Nadzornog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, privremenog Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i privremenog Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju. Privremeni upravni i nadzorni odbori imenovani su okončanja procedure imenovanja novih upravnih i Nadzornog odbora, a najduže do 60 dana.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta. Za prijem neće biti potrebna dodatna finansijska sredstva, s obzirom na to da je riječ o popuni upražnjenih radnih mjesta te o činjenici da tokom godine dio uposlenika odlazi u mirovinu. Ovom procedurom bit će realizovani i dogovori u vezi sa zbrinjavanjem decertificiranih policajaca.

Na prijedlog kadrovske komisije Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala privremene školske odbore u deset osnovnih i srednjih škola te razriješila odnosno imenovala dva člana Školskog odbora iz reda roditelja u JU Srednja ekonomska škola Tuzla. Za člana Nadzornog odbora u DOO Rudnik krečnjaka Vijena Lukavac predložena je Ediba Hasanhodžić. O konačnom imenovanju izjasnit će se Skupština ovog Društva.

Vlada je danas dala saglasnost i na imenovanje privremenog Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla u sastavu Asim Bojić, Samir Mačković, Svjetlana Kakeš, Midhat Kušljugić i Dalibor Brkić.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Elaborat o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2009. godine.

(SodaLIVE.ba)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x