Izvještaj sa 122. redovne sjednice Vlade TK

1 516

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite u 2009. godini. Ocijenjeno je da je u prošloj godini poboljšana efikasnost rada svih struktura civilne zaštite na području Tuzlanskog kantona.

Provođene su redovne i po potrebi dodatne aktivnosti koje su najdirektnije vezane za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. Zbog požara su u toku 2009. godine evakuirane tri porodice u Kladnju i Tuzli. Nasreću, najveći broj požara bili su požari manjeg intenziteta, bez većih prosljedica. Kantonalna uprava civilne zaštite je, kao i ranije, imala jednu od vodećih uloga u svim akcijama koje su vođene na nivou Tuzlanskog kantona, a odnosile su se na segment zaštite i spašavanja od neeksplodiranih ubojitih sredstava.
U oblasti deminiranja u Tuzlanskom kantonu u prošloj godini su ostvareni najbolji rezultati nakon rata. U okviru svojih nadležnosti ova Kantonalna uprava je pratila i poduzimala određene aktivnosti i kada su u pitanju zaštita i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla, sanacija terena, zaštita okoliša.
Kada je u pitanju zaštita okoliša u prošloj godini u Tuzlanskom kantonu aktivirana su 82 klizišta od čega 48 novih i 34 stara klizišta. Sanirano je 14 klizišta i to na području općina Kalesija, Kladanj, Doboj Istok, Gradačac i Sapna.

Civilna zaštita je u značajnoj mjeri bila uključena i u saniranje posljedica poplava koje su pogodile i Tuzlanski kanton, a praćene su i sve značajnije promjene koje su se događale kada je u pitanju zagađenje vode i vazduha te sniježne padavine. U saniranju šteta od poplava značajan doprinos dat je Odlukom Vlade Kantona da se dio namjenskih sredstava usmjeri prema pogođenim općinama.

U cilju daljeg poboljšanja rada struktura civilne zaštite i drugih subjekata zaštite i spašavanja u ovoj oblasti je neophodno nastaviti poduzimati konkretne aktivnosti koje se odnose na provođenje Zakona o zaštiti i spašavanju na kantonalnom i općinskom nivou vlasti. Također je neophdono donijeti kantonalni Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu u Tuzlanskom kantonu, Plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona, a od općinskih službi i organa se očekuje da poduzmu sve neohodne preventivne mjere kako bi se spriječio nastanaka odnosno ublažio efekat prirodnih i drugih nesreća.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila i Program rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2010. godinu. Između ostalog, planirano je da se poduzmu sve aktivnosti kako bi nadležne općinske službe i inspekcijski organi onemogućili izgradnju građevinskih i infrastrukturnih objekata u vodoplavnim područjima kao i na područjima koja su u zoni klizišta. Bit će inicirane i aktivnosti na opremanju službi zaštite i spašavanja u pravnim subjektima i jedinicama civilne zaštite opće i specijalizovane namjene. Kantonalna uprava će u skladu ss zaključcima Vlade Tuzlanskog kantona nastaviti obavljati i poslove generalnog koordinatora u projektu deminiranja korita i obala rijeke Spreče od Lukavca do Doboja te realizovati sve zadatke koji proizilaze iz zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU ŠKOLSKIH ODBORA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u 2009. godini. U Tuzlanskom kantonu trenutno radi ukupno 605 članova školskih odbora od čega u 88 osnovnih škola ima 440 članova školskih odbora, dok je u 33 srednje škole 165 članova školskih odbora. U svim školama prosječno je održano po 11 sjednica školskih odbora na kojima su vođene rasprave o svim pitanjima važnim za djelovanje i rad škola, u skladu sa važeći propisima.

U okviru normativne djelatnosti školski odbori su usvajali pravila škola i njihove izmjene i dopune, pravila o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji zaposlenika škole u skladu sa Pedagoškim standardima, zatim pravilnike o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti, pravilnik o utrošku budžetskih sredstava, o javnim nabavkama i druge dokumente.

Školski odbori su često, na svojim sjednicama, odlučivali u drugostepenom postupku, po žalbama učesnika na konkursima za prijem u radni odnos.
Školski odbori su razmatrali i usvajali i godišnje izvještaje rada škola, programe rada direktora, pomoćnika direktora i pedagoga, plan upisa učenika i prijedlozi formiranja odjeljenja, problemi realizacije praktične nastave u tehničkim i stručnim školama.

Školski odbori su analizirali, razmatrali i usvajali informacije o radu osnovnih i srednjih škola, realizaciju planiranih aktivnosti godišnjim programom rada i izvještaje o radu direktora. Između ostalog školski odbori su nakon junskih i avgustovskih upisnih rokova razmatrali i usvajali upisne rang liste primljenih učenika u prve razrede srednjih škola, te razmatrali problematiku stručnog usavršavanja nastavnika i saradnika.

Školski odbori su razmatrali i usvajali i finasijske planove i izvještaje o poslovanju škole, te donosili sve odluke koje se tiču realizacije kapitalnih investicija u školama.
U okviru kadrovskih pitanja školski odbori su razmatrali problematiku zaposlenika za čijim radom je prestala potreba, imenovali komisije za utvrđivanje tehnološkog viška te potrebe za prijemom zaposlenika u radni odnos.

Iz izvještaja školskih odbora može se konstatovati kvalitetan rad školskih dbora u većem broju škola. Ostvarena je i dobra saradnja sa lokalnim zajednicama, resornim Ministarstvom, Pedagoškim zavodom i nadležnim općinskih službama i humanitarnim organizacijama.

U slučajevima gdje je došlo do spoznaja o pasivnom odnosu školskih odbora ili negativnih pojava u njihovom radu angažovana je inspekcija obrazovanja te poduzete adekvatne mjere u skladu sa važećim propisima.
U cilju obezbjeđenja što kvalitetnijih uslova za rad u novembru 2009. godine Ministarstvo je organizovalo i prvi seminar za predsjednike školskih odbora, a kojem je prisustvovalo 56 novoimenovanih predsjednika školskih odbora.

U narednom periodu neophodno je nastaviti kontinuirano praćenje rada školskih odbora, vršiti stalnu kadrovsku popunu školskih odbora, obezbijedti ravnopravnu zastupljenost spolova, afirmisati rad školskih odbora i obezbijediti da školski odbori budu nosioci procesa demokratizacije škole i njene otvorenosti prema lokalnim zajednicama.

IZ BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA U 2009. GODINI ZA NAKNADE ZA PORODILJSKO ODSTUSTVO IZDVOJENO VIŠE OD 7,5 MILIONA KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za rad i socijalnu politiku za 2009. godinu. Rad ovog Ministarstva odvija se kroz rad dva odjeljenja: Odjeljenje rada i zapošljavanja, pravnih, općih i ekonomskih poslova i Odjeljenje socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

U 2009. godini Ministarstvo za rad i socijalnu politiku bilo je nosilac izrade Strategije zapošljavanja do 2013. godine u Tuzlanskom kantonu. S obzirom na izražene probleme u oblasti zapošljavanja u prošloj godini provođene su brojne aktivnosti u saradnji sa kantonalnom Službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Inače, od 2003. godine do 2009. u Tuzlanskom je kantonu bio evidentat rast broja zaposlenih. Od 68 794 zaposlena koliko ih je bilo u decembru 2003. godine ovaj broj je narastao do 83.423 zaposlena koliko je bilo zaposlenih u decembru 2008. godine.

Nažalost, usljed ekonomske krize koja je pogodila i Bosnu i Hercegovinu u toku 2009. godine broj zaposlenih smanjen je za oko 2.000 osoba. Na kraju prošle godine evidentirano je 89.250 nezaposlenih osoba, što je za oko 3.500 osoba više u odnosu na kraj 2008. godine odnosno 3,96%. U toku prošle godine na evidenciju Službe je prijavljeno ukupno 24.620 osoba, dok je sa evidencije brisano ukupno 21.081 osoba.

U prošloj godini nastavljen je projekat dodjele sredstava za doobuku nezaposlenih osoba. Na raspolaganju je bilo nešto više od 160.000 KM ali nažalost nije bilo zainteresovanih privrednih društava koja ispunjavaju uslove za dodjelu ovih sredstava. Inače, u okviru ovog projekta koji je započet 2008. godine realizovano je oko 230.000 KM. Sredstva je dobilo osam privrednih društava za doobuku 50 osoba.

U prošloj godini nastavljen je i projekat „Centar za osposobljavanje stručnih radnika za razvoj i implementaciju programa aktivne politike zapošljavanja, program sufinansiranja zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva, zapošljavanja i samozapošljavanja Roma, zapošljavanja i samozapošljavanja povratnika.

U 2009. godini završen je i rad Komisije za implementaciju člana 143 Zakona o radu, odnosno završeno je svih 1.758 predmeta koliko je ova komisija imala kada je započela sa radom.
Kada je u pitanju socijalna zaštita i zaštita porodica sa djecom ova podrška pružana je kroz stalnu novčanu pomoć, novčanu naknadu za njegu i pomoć od strane drugog lica i druge vrste materijalne pomoći. Za stalnu novčanu pomoć za 2.953 korisnika u prošloj godini je izdvojeno 4,5 miliona KM, a za naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica za 269 korisnika izdvojeno je 380.000 KM. Za jednokratne i druge novčane pomoći izdvojeno je 696.500 KM.

Za naknadu za smještaj u drugu porodicu za odrasla lica u prošloj godini iz Budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno je 217.000 KM, za smještaj djece u drugu porodicu 1,4 miliona KM, a za smještaj djece i odraslih u ustanove socijalne zaštite 2,3 miliona KM.

Rad Dječijih sela u Lukavcu i Gračanici sufinansiran je sa 169.321 KM. Za civilne žrtve rata iz Budžeta Tuzlanskog kantona u prošloj godini je izdvojeno 1,6 miliona KM.

Posredstvom Ministarstva za rad i socijalnu politiku u prošloj je godini zdravstveno bilo osigurno 4.972 lica, za što je izdvojeno 550.403 KM.

Za dječiji dodatak u prošloj godini isplaćeno je 1.159.313 KM, a za naknadu za porodiljsko odsustvo 7 638 852 KM. Za subvencioniranje troškova prijevoza učenika i studenata Ministarstvo za rad i socijalnu politiku izdvojilo je 453.700 KM.

Za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe u prošloj godini je izdvojeno 778.400 KM od čega su najznačajnija sredstva 456.000 KM izdvojena za Merhametovu narodnu kuhinju „Imaret“.

450.000 KM ZA SUBVENCIJE KAMATA DRVOPRERAĐIVAČIMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojom su utvrđeni kriteriji za korištenje sredstava namijenjenih za subvencioniranje kamata privrednim društvima iz drvoprerađivačke industrije.

Ova sredstva su namijenjena za pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, podsticaj investicija i razvoja, podsticaj izvoza finalnih proizvoda od drveta i povećanje ukupnog prihoda. Pravo na subvenciju kamata imat će privredna društva sa sjedištem u Tuzlanskom kantonu koja u finalnoj preradi drveta proizvode i na tržište plasiraju gotove proizvode od drveta, da imaju Plan poslovanja za 2010. godinu, zaključen ugovor o kreditu sa komercijalnom bankom te da je društvo izmirilo ili reprogramiralo obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Privredna društva mogu maksimalno dobiti 100.000 KM za subvencije kamata. Sredstva će biti dodjeljivana po javnom pozivu, a ukupno je za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano 450.000 KM

ULAGANJA U OBLAST VODOPRIVREDE U TUZLANSKOM KANTONU U 2010. GODINI 6,5 MILIONA KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede za 2010. godinu. Programom je u oblasti vodoprivrede planirano ulaganje od 6,5 miliona KM.

Najznačajnije planirane investicije po ovom Programu su:
– Čišćenje prioritetnih korita vodotoka u Tuzlanskom kantonu 250.000 KM
– Regulacija rijeke Litve (Banovići) 250.000 KM
– Regulacija Čelićke rijeke (Čelić) 200.000 KM
– Nastavak regulacije rijeke Sapne (Sapna) 200.000 KM
– Regulacija rijeke Jale (Lukavac) 200.000 KM
– Regulacija rijeke Sokoluše (Gračanica) 100.000 KM
– Nastavak regulacije rijeke Gradašnice (Gradačac) 200.000 KM
– Regulacija Spreče (Lukavac) 100.000 KM
– Regulacija sistema vodosnabdijevanja u Banovićima 100.000 KM
– Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode (Teočak) 300.000 KM
– Vodosnabdijevanje naselja Dokanj i Mihatovići (Tuzla) 200.000 KM
– Vodovodni sistem Debelo Brdo (Tuzla) 250.000 KM
– Izgradnja zamjenskog bunara vodovoda Velika Brijesnica (Doboj Istok) 120.000 KM
– Izgradnja bunara i potisnog voda sa lokaliteta Barice-Maline (Živinice) 100.000 KM
– Izgradnja lokalnih vodovoda u općinama Tuzlanskog kantona 1.330.000 KM
– II faza sanacije brane Modrac 332.713 KM

Tokom rasprave danas je naglašeno da je plansko ulaganje namjenskih sredstava u oblasti voprivrede, u razvoj vodovodne infrastrukture, čišćenje korita rijeka i u najznačajniji projekat Vlade Tuzlanskog kantona u ovoj oblasti, vrijedan oko 9 miliona KM- sanaciju Brane Modrac, imalo izuzetno dobre rezultate. Posebno je istaknuta činjenica da su posljednjih godina štete koje prouzrokuju poplave u Tuzlanskom kantonu znatno manje izražene nego u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.

POLA MILIONA KM ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2010. godinu, Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Za ove namjene planirano je 542.780 KM, a uvažavajući broj stanovnika, broj nezaposlenih osoba i broj korisnika jednokratnih novčanih pomoći u 2009. godinu sredstva su raspoređena tako da općinama pripadaju sljedeći iznosi:
– Tuzla 97.280 KM
– Živinice 60.000
– Lukavac 52.000 KM
– Gračanica 39.000 KM
– Gradačac 52.000 KM
– Srebrenik 47.000 KM
– Kalesija 46.500 KM
– Banovići 30.000 KM
– Kladanj 28.000 KM
– Čelić 23.000 KM
– Sapna 26.000 KM
– Doboj Istok 22.000 KM
– Teočak 20.000 KM

Sredstva će biti dodjeljivana posredstvom općinskih centara za socijalni rad.
Inače pravo na jednokratnu novčanu pomoć u prošloj godini ostvarilo je 5.991 osoba, od toga najviše u Tuzli 1.371 osoba.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela četiri odluke o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona. Riječ je o donacijama koje su dobile javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, MS Ekonomsko-hemijska škola Lukavac, MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj i MSŠ Srebrenik, a koje su dodijelili Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i općine Kladanj i Srebrenik.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 20 792,00 KM iz Tekuće rezerve JU Mješovita srednja škola Živinice. Sredstva su namijenjena za saniranje štete nastale tokom nedavnog požara u kabinetima informatike i stranog jezika odnosno za nabavku namještaja i opreme.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst Sporazuma o obavljanju poslova čuvarske službe za 2010. godinu i finansiranju u ukupnom iznosu troškova čuvarske službe. Ovim Sporazumom JP Šume Tuzlanskog kantona se obavezuju da će u 2010. godini obavljati poslove čuvanja svih šuma na području Tuzlanskog kantona od bespravnog prisvajanja i korištenja, šumskih požara i drugih elementarnih nepogoda, biljnih bolesti i štetočina kao i drugih protuzakonitih radnji, putem organizovane čuvarske službe po određenim čuvarskim reonima.
Troškove čuvarske službe finansirat će Kantonalna uprava za šumarstvo, koja će u ime Tuzlanskog kantona potpisati ovaj Sporazum.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Općinskom sudu u Kalesiji za prijem jednog namještenika na neodređeno vrijeme, a općinskom sudu u Živinicama za prijem dva namještenika na određeno vrijeme. Ministarstvu za rad i socijalnu politiku danas je data saglasnost za prijem stručnog savjetnika za informaciono-dokumentacione poslove.

(SodaLIVE.ba)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
1 komentar
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
srklet

uh jaraneeee koliko teksta

ja bi ovom sto je tipko ovo dao najvecu placcuuu
ma neeeema tog pica koje bi ti pomoglo da sve ovo procitas a kamoli da napisess

uh

svaka cast tipkaruuuuuu

haj z

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x