Izvještaj sa 113. redovne sjednice Vlade TK

0 413

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministra finansija o utvrđivanju Plana novčanih tokova za period januar-mart 2010. godine i Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za prvi kvartal ove godine.

Ovim odlukama je za prva tri mjeseca 2010. godine planirano ukupno 100 876 232,90 KM budžetskih sredstava, vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima.

Evidentirane obaveze iz 2009. godine, zaključno sa 8.1.2010. godine iznose 11.832.057,35 KM te su Operativnim planom za period januar-mart 2010. godine odobreni ukupni rashodi od 74 545 575,00 KM.

Kada su u pitanju samo budžetska sredstva Planom novčanih tokova za period januar-mart 2010. godine planirano je 77 593 178,35 KM. Imajući u vidu evidentirane, a neuplaćene obaveze iz prošle godine, u skladu sa danas donesenim odlukama gornja granica za odobravanje Operativnog plana za prvi kvartal 2010. godine iz budžetskih sredstava je 65.761.121,00 KM.

Operativnim planom je planirano za plaće i naknade troškova zaposlenih 49.090.571,00 KM, za socijalnu zaštitu 5 372 369,00 KM, a za dopunska prava iz boračko-invalidske zaštite i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a 1 522 582,00 KM.

Vlastiti prihodi, grantovi, donacije i prihodi po posebnim propisima u periodu januar-mart 2010. godine procijenjeni su na 8 784 454,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela i Odluku o dopunama Odluke o utvrđivanju visine naknade plaće za korištenje godišnjeg odmora. Dopunjenom Odlukom precizirano je da će regres budžetskim korisnicima za 2009. godinu, u visini od 200 KM, biti isplaćen na teret Budžeta za 2010. godinu.

PRIHVAĆENI PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Program rada i Finansijski plan Kantonalne agencije za privatizaciju za 2010. godinu.

U skladu sa usvojenim Programom Kantonalna agencija za privatizaciju će u 2010. godini nastaviti realizovati svoje, zakonom definisane poslove. Posebna pažnja će biti posvećena pripremi i odobravanju Programa privatizacije i korigovanih početnih bilansa za preostala preduzeća koja do sada nisu privatizirana i prodaji državnog kapitala metodom javnog prikupljanja ponuda po uslovima velike privatizacije. Također je planirana priprema i provođenje prodaje preduzeća u velikoj i maloj privatizaciji, rješavanje statusa za preduzeća koja su trenutno neaktivna ili je pokrenut stečajni postupak, redovno praćenje i nadziranje izvršavanja obaveza koje su po ugovorima prihvatili kupci i po potrebi preduzimanje mjera za obezbjeđenje dosljednog ispunjenja obeveza.

Finansijskim planom Agencije za privatizaciju u 2010. godini planirani su ukupni prihodi od 17 594 750 KM, što je za 4% više u odnosu na Rebalansirani plan za 2009. godinu.

Prihodi od privatizacije planirani su u visini od 17 580 750 KM.

Najznačajniji prihodi planirani su od privatizacije Rudnika krečnjaka „Vijenac“ doo Lukavac, 15 000 000,00 KM, Livnice čelika doo Tuzla od 1 500 000,00 KM, privrednog društva „Konjuh“ dd Kladanj, 500 000,00 KM  i Elektromontaže doo Tuzla 500 000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela i Odluku kojom se daje saglasnost za finansiranje Kantonalne agencije za privatizaciju iz dijela sredstava ostvarenih po osnovu prodaje preduzeća od kantonalnog značaja u visini Finansijskog plana za 2010. godinu u iznosu od 463 670,00 KM.

DODIJELJENA DVA STANA U TRAJNO VLASNIŠTVO BORAČKIM PORODICAMA


Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela dvije odluke o dodjeli stana u vlasništvo boračkim porodicama.

Dodijeljena su dva stana u Kalesiji i  to Mejri Omić, članu porodice šehida-poginulog borca i ratnom vojnom invalidu Idrizu Memiću.

Odluke o dodjeli stanova u vlasništvo donesene su u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica. Odlukom je obavezan Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da ratnim vojnim invalidima i članovima njihovih porodica ovjerava zdravstvenu legitimaciju, dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a najduže do 31.12.2010. godine. Ministarstvo za boračka pitanja će za navedena lica uplatiti premije u skladu sa Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona.

PRIHVAĆENA INFORMACIJA O STANJU BRUCELOZE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju o stanju bruceloze na području Tuzlanskog kantona u toku 2008. i prvih devet mjeseci 2009. godine, a koju je pripremila Kantonalna uprava civilne zaštite.

U Informaciji je navedeno da je u 2009. godini registrovan manji broj slučajeva obolijeva ljudi od bruceloze u odnosu na 2008. godinu, ali da je ova bolest i dalje prisutan epidemiološki problem.U 2008. godini registrovane su 122 oboljele osobe, a u prvih devet mjeseci 2009. godine 28 oboljelih.

Kada su u pitanju životinje od ukupno 103 358 ispitanih uzoraka krvi dijagnosticirano je 1998 pozitivnih uzoraka na brucelozu, što je 1,93% dok je u prvih devet mjeseci 2009. godine broj seropozitivnih životinja bio je  141.

U Informaciji, koju je razmatrao i Kantonalni štab civilne zaštite, dat je pregled aktivnosti koje su nadležne institucije poduzimale u proteklom periodu u cilju suzbijanja ove bolesti te je naglašeno da je neophodno nastaviti sa planiranim i koordiniranim aktivnostima zdravstvenog i veterinarskog sektora. Dodatna epizotiološko-epidemiološka i klinička istraživanja treba da utvrde stvarnu veličinu problema, pravilno usmjere preventivne aktivnosti i da daju ocjenu uspješnosti provedenih mjera i smjernice za dijagnostiku bruceloze životinja i ljudi.

I u ovoj Informaciji je naglašena potreba da sve općine na prostoru Tuzlanskog kantona, koje to do sad nisu uradile, odrede trajne lokacije za stočna groblja.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Izvještaj o obavljenoj internoj reviziji realizacije Programa mjera za otklanjanje uočenih slabosti u Finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008. godinu. Izvještaj, u kojem su navedeni pokazatelji o realizaciji općih i posebnih mjera, bit će dostavljeni Uredu za reviziju institucija FBiH. Preporuka interne revizije je da se u narednom periodu posveti dodatna pažnja i ozbiljnost realizaciji usvojenih mjera i preporuka datih u ranijim revizorskim izvještajima.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad i socijalnu politiku o raspisivanju oglasa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla i Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta oglasa za popunjavanje pozicije predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je Rješenjem formirala radnu grupu koja ima zadatak da u roku od 20 dana sačini i Vladi Kantona dostavi na razmatranje prijedlog Informacije o ulaganjima i efektima ulaganja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za razvoj Kantona u toku 2007. 2008. i 2009. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o formiranju Komisije za izbor i provođenje postupka javnog oglasa radi nominovanja i imenovanja predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju. Zadatak Komisije je da pregleda i ocijeni pristigle prijave po javnom oglasu, obavi intervju sa kandidatima i sačini rang listu kandidata. Prijedlog rang liste treba u roku do 30 dana dostaviti Vladi Kantona na razmatranje i dalji postupak.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o formiranju Komisije za izbor i provođenje postupka javnog oglasa radi nominovanja i imenovanja predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona. Zadatak Komisije je da pregleda i ocijeni pristigle prijave po javnom oglasu, obavi intervju sa kandidatima i sačini rang listu kandidata. Prijedlog rang liste treba u roku do 30 dana dostaviti Vladi Kantona na razmatranje i dalji postupak.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost za utvrđivanje i isplatu naknada za rad licima angažovanim kao vanjski saradnici i eksperti rješenjima pojedinih ministara angažovanih u komisijama.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala članove Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača i to: Hasiba Omeragić (predsjednica), Merima Hajdarević, Fahir Baraković, Adi Rifatbegović i Amir Husić.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je kao kandidate za Nadzorni odbor TTU Tuzla predložila Mufida Moranjkića i Suada Imamovića, a za Nadzorni odbor Elektromontaže Tuzla Jasmina Fejzića. O konačnom imenovanju članova ova dva nadzorna odbora odlučit će skupštine društava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala i saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Fabrike obuće Aida Tuzla o imenovanju Zejćira Mehića za direktora ove Fabrike.

(SodaLIVE.ba)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x