U narednom vremenu nadzor apoteka na TK

0 861

U skladu sa programom rada Vlade Tuzlanskog kantona odnosno programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

Ilustracija

U mjesecu decembru 2010. godine, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u sastavu : Kantonalni sanitarno-zdravstveno- farmaceutski inspektor, Kantonalni inspektor rada, Kantonalni inspektor zaštite na radu, Kantonalni tržišno- turistički inspektor nastavit će vršiti inspekcijski nadzor, u okviru kontinuirane i permanentne akcije, koja će trajati sve do konačnog uređenja ove oblasti, na prostoru svih 13 općina Tuzlanskog kantona, u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama – apotekama na području Tuzlanskog kantona.

U toku pojačanog nadzora, nad radom gore pomenutih subjekata nadzora, posebna pažnja će se posvetiti na :

1. Kontrolu rješenja o ispunjenosti uvjeta u pogledu prostora, kadra i medicinsko – tehničke opreme za obavljanje apotekarske djelatnosti,
2. Kontrolu uposlenog kadra, koja podrazumjeva kontrolu uposlenih apotekarskih radnika u smislu Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl. novine FBiH“, broj: 40/10 ), i to kontrola :

* diploma fakulteta za zvanje magistra farmacije, odnosno diploma odgovarajuće srednje škole zdravstvenog usmjerenja za zvanje farmaceutski tehničar,

* položen stručni ispit,
* poslovna sposobnost,
* da je upisan u registar nadležne komore i da posjeduje licencu
* za obavljanje specijalističke djelatnosti u oblasti farmacije – specijalizacija iz te oblasti.

3. Kontrolu preventivnih pregleda uposlenih ( prethodne, periodične, kontrolne i ciljane preglede )

4. Kontrolu sanitarnih pregleda radi zaštite uposlenih i ostalog stanovništva od zaraznih bolesti u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, zaštite potrošača, odnosno korisnika i druge obavezne zdravstvene preglede u skladu sa zakonom
5. Kontrolu evidencije u apoteci ( upisivanje podataka u dokumentaciju apoteke i druge oblike materijalnih i finansijskih evidencija određenih pozitivnim propisima )
6. Kontrolu dokumentacije u apoteci :

* certifikati od veleprometnika o izvršenim ispitivanjima supstanci za galenske i magistralne lijekove u apoteci

* knjiga evidencije o prijemu i izdavanju opojnih droga
* knjiga prometa otrova
* protokol laboratorijskog rada
* evidencija o magistralnim lijekovima koji se pripremaju od ljekovitih supstanci jakog i vrlo jakog djelovanja
* evidencija o nabavkama i o potrošnji lijekova

7. Stručna literatura u apoteci

8. Kontrolu dostavljanja podataka iz evidencije i dokumentacije na zahtjev nadležnih organa (izvještaji Zavodu za javno zdravstvo )
9. Kontrolu početka, završetka i rasporeda radnog vremena apoteke u skladu sa Rješenjem Kantonalnog Ministarstva
10. Kontrola izdavanja lijekova na recept odnosno bez recepta, u zavisnosti od režima izdavanja lijeka utvrđenog u dozvoli za stavljanje lijeka u promet izdatoj od Agencije saglasno odredbama državnog Zakona, te propisima donijetim na osnovu tog zakona
11. Kontrola sistema upravljanja farmaceutskim otpadom u skladu sa važećim standardima, kao i posebnim propisima koji regulišu ovu oblast
12. Provjeru općeg higijensko sanitarnog stanja apoteke
13. Promet registrovanih i neregistrovanih lijekova
14. Promet herbalnih pripravaka
15. Promet dijetetskih pripravaka
16. Kontrolu cijena – kalkulacije, marže, izdavanje računa, inventura apoteke
17. Vođenje trgovačke knjige
18. Kontrolu dokumentacije iz oblasti rada i radnih odnosa
19. Kontrolu dokumentacije iz oblasti zaštite na radu

Posebna pozornost prilikom pomenutih kontrola će se obratiti na „crno“ tržište lijekova, a obzirom da će kontrola biti vršena u mješovitim timovima, sugerišemo svim subjektima nadzora da pripreme svu dokumentaciju vezanu za gore pomenute predmete nadzora kako bi inspektori u što kraćem roku izvršili kontrolu i na taj način zaštitili Vas kao subjekta nadzora od uzurpacije Vašeg cijenjenog radnog vremena.

Svi subjekti nadzora koji ne otklone bilo koji nedostatak u svom poslovanju bit će sankcionisani u skladu sa Zakonom.

Ovo saopštenje za javnost, subjekti nadzora treba da dožive kao edukativno i preventivno djelovanje inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, a istovremano i kao poslednje upozorenje da se od strane ove Uprave neće tolerisati niti jedan prekršaj vetan za navedenih 19 tačaka predmeta nadzora iz ovog saopštenja.

Pojačani nadzor u kontroli će trajati u kontinuitetu do potpunog uređenja ove oblasti.

Nakon ovog saopštenja za javnost inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove će djelovati isključivo represivno i izricati će najstrožije Zakonom predviđene mjere.

(SodaLIVE.ba)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x