Održana 8. redovna sjednica Vlade TK

0 1.491

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj Ministarstva obnove, razvoja i povratka TK o stanju u malim i srednjim preduzećima na području našeg kantona u 2010. godini sa prijedlogom smjernica za 2011. godinu.

Sa današnje sjednice

U BiH postoje najmanje tri politike razvoja malih i srednjih preduzeća, što se u provođenju i definisanju pokazalo neefikasnim, navodi se u Izvještaju.

Iako u BiH stvaraju preko 60% bruto društvenog proizvoda i veći broj novih radnih mjesta, na državnom nivou ne postoji institucija zadužena za razvoj malih i srednjih preduzeća, što nije u skladu sa drugim politikama, kao što su privatizacija, razvoj finansijskog sektora, uspostava jedinstvenog ekonomskog prostora, te politikama koje se provode u drugim zemljama Jugoistočne Evrope.

Ukupni direktni finansijski podsticaji za mala i srednja preduzeća na nivou FBiH u proteklom četverogodišnjem periodu su iznosili 45,75 miliona KM. Evaluacija efekata poticaja ne postoji, a ne prate se indikatori koji ukazuju na efekte ulaganja kao što su: povećanja broja zaposlenih, povećan broj malih i srednjih preduzeća, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza ili udjela malih i srednjih preduzeća u bruto društvenom proizvodu. Svi ovi efekti su planirani ciljevi u strategijama razvoja ovih preduzeća na svim nivoima.

Ministarstvo obnove, razvoja i povratka će u prvoj polovini 2011 pripremiti trogodišnji Strateški plan rada, te akcioni plan za prvu godinu. Definisanjem misije, vizije te strateškog i operativnog plana rada resorno Ministarstvo će stvoriti preduslov za efikasno provođenje mjera u cilju jačanja i rasta poduzetništva kako u 2011. godine, tako i u narednom periodu, navodi se u Izvještaju.

Tokom 2011. godine provodiće se aktivnosti direktne potpore poduzetnicima kao što su priprema programa podrške za realizaciju i uspostavljanje poslovnih / poduzetničkih zona, u saradnji sa općinama TK, uspostavljanje službe za informisanje u Ministarstvu za pružanje pomoći pri registraciji poduzeća, jačanje kapaciteta za pružanje pomoći poduzetnicima i nižim nivoima vlasti u procesu apliciranja na grant sredstva iz predpristupnih fondova, kao i iznalaženju novih potencijalnih izvora sredstava namijenjenih jačanju poduzetništva, jačanje internih upravljačkih kapaciteta u malim i srednjim preduzećima, analiza potreba privrede Tuzlanskog kantona za određenim zanimanjima i dodatnim obukama, u saradnji sa razvojnom agencijom NERDA, analiza i elaborirati mogućnost osnivanja Razvojnog fonda za jačanje i podršku malim i srednjim preduzećima, iznalaženje novih modela subvencioniranja kamata za mala i srednja preduzeća, te izrada internet stranice koja će, osim prezentacije rada Ministarstva, biti namijenjena i za informisanje poduzetnika.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Razlozi za donošenje Zakona o proističu iz inicijativa poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona i zaključaka Udruženja „Društvo odgojno-obrazovnih zaposlenika predškolskih ustanova“. Osim toga Vijeće Ministara BiH je u novembru 2010 godine je na osnovu Evropskog kvalifikacijskog okvira za visoko obrazovanje usvojilo Osnove kvalifikacijskog okvira u BiH. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona je ocijenilo da je inicijativa opravdana i istu usvojilo,a prijedloge navedene u inicijativi poslanika Vlada je uvrstila u prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

U 2010. GODINI OTVORENO 295 NOVIH RADNIH MJESTA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o realizaciji Ugovora između NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla i Vlade Tuzlanskog kantona. Kako se navodi u Izvještaju NLB Tuzlanska banka je na ime podsticaja privrednim subjektima plasirala ukupno 5.445.000,00 KM. U odnosu na preuzete obaveze korisnici kredita su bili obavezni uposliti 205 novih radnika, a prema podacima od 31.12.2010. društva su uposlila ukupno 295 radnika. Obzirom da je izvršeno upošljavanje 90 radnika više od planiranog, to daje punu opravdanost ovakvom programu podrške otvaranju novih radnih mjesta, navodi se u izvještaju.

95.000,00 KONVERTIBILNIH MARAKA ZA UNAPREĐENJE VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA I POVEĆANJE UKUPNE BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Program Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK za utrošak sredstava prikupljenih u 2010 i sredstava planiranih da se prikupe do 30.09.2011. godine kako bi se što prije počelo sa njegovom realizacijom i doprinjelo većem efektu utroška namjenskih sredstava. Kako je predviđeno Programom 95.000,00 KM bit će korišteno za unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama, kao i za povećanje ukupne bezbjednosti saobraćaja na području Kantona. Naime, prema Zakonu o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine i Pravilniku o naknadama za tehničke preglede vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled predviđeno je da 1% naknade za obavljeni tehnički pregled, koji plaća vlasnik vozila, pripada Kantonalnim ministarstvima.

200.000,00 KM ZA JEDNOKRATNE POMOĆI

DOBITNICIMA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 200.000,00 KM na ime jednokratnih pomoći za dobitnike ratnog priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona, koji imaju pravo na ovu vrstu novčanih primanja u toku jedne kalendarske godine. Predloženi raspored sredstava utvrđen je na osnovu podataka o broju nosilaca priznanja i odlikovanja odnosno članova uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja

1.581.180,00 KM ZA PROGRAME SUBVENCIJA ZA DJECU, UČENIKE I STUDENTE; PREVENCIJE, REHABILITACIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNOSTI O DROGAMA I MATERJALNO ZBRINJAVANJE LICA U STANJU SOCIJALNE POTREBE ZA 2011. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na program raspodjele sredstava iz oblasti rada i socijalne politike i to Program subvencija za djecu, učenike i studente, Program raspodjele sredstava prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama i Program raspodjele sredstava za materjalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2011. godinu.

Programom subvencija za djecu, učenike i studente za 2011. godinu utvrđena je raspodjela sredstava iz Budžeta TK za 2011. godinu u iznosu od 453.700,00 KM, a sredstva će biti raspoređena centrima za socijalni rad na ime troškova prijevoza učenika, studenata i pratioca na osnovu mjesečnih potreba. Troškovi prijevoza učenika subvencioniraju se u iznosu od 100% za učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su u porodičnom smještaju i učenike i studente sa invaliditetom, odnosno smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju i njihove pratioce.

Programom raspodjele sredstava prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama za 2011. godinu predviđena je raspodjela sredstava u iznosu 300.000,00 KM i to za podršku projektima prevencije ovisnika o psihoaktivnim supstancama u iznosu od 58.000,00 KM, podrška projektima rehabilitacije ovisnika o psihoaktivnim supstancama u iznosu od 170.000,00 KM i podrška projektima resocijalizacije ovisnika o psihoaktivnim supstancama u iznosu od 72.000,00 KM. Programom su također definirani i kriteriji za raspodjelu pomenutih novčanih sredstava.

Programom raspodjele sredstava za materjalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2011. godinu predviđena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 827.480,00 KM. Dio ovih sredstava odnosi se na podršku projektima pripreme i distribucije hrane – ishrane za najsiromašnije građane na području našeg kantona, podršku realizaciji programa rada sa djecom sa višetrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, podršku programima pomoći starim licima i licima u stanju socijalne potrebe, te druge vidove podrške najugroženijim kategorijama stanovništva na području našeg kantona.

3.500.000,00 KM ZA INTERVENCIJE

JAVNIM PREDUZEĆIMA I PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost na Program Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“. Sredstva u iznosu od 3.500.000,00 KM Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva rasporedit će privrednim društvima iz oblasti rudarstva, hemijske, metaloprerađivačke i elektroindustrije, industrije gume i plastike, obuće i tekstila, građevinarstva i grafičke industrije, navodi se u Programu i to do 113.000,00 kao pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje. Visina sredstava do 600.000,00 KM predviđena je za intervencije privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne oblasti, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti (podsticaj izvoza, novo zapošljavanje, povećanje ukupnog prihoda investiciona ulaganja i održavanje postrojenja, priprema za restrukturiranje i privatizaciju neprivatiziranih društava). Do 800.000,00 KM predviđeno je za učešće u realizaciji Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije , restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla koji će se realizovati putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona vezano za izmirenje obaveza doprinosa za PIO/MIO za zaposlenike koji

su stekli uslove za penzionisanje u privrednim društvima iz resorne oblasti, sa većinskim državnim kapitalom, a za realizaciju prijedloga mjera proisteklog iz Izvještaja Ekspertnog tima formiranog za izradu analize o stanju u Fabrici obuće D.D. „Aida“ Tuzla predviđeno je do 1.337.000,00 KM. Za intervencije privrednim društvima za sprovođenje predstečajnog postupka za društva nad kojima je pokrenut stečajni postupak, a ista nisu u mogućnosti da plate troškove po sudskom Rješenju predviđen je iznos sredstava do 50.000,00 KM. Za Sredstva namijenjena za hitne intervencije u slučaju, havarije industrijskog postrojenja, elementarnih nepogoda koje su prouzrokovale veću materijalnu štetu i drugim slučajevima za koje Ministarstvo procijeni da treba hitno djelovat planirano je do 200.00,00 KM.

Za Podsticaj novih investicija i razvoja u privrednim društvima iz nadležnosti resornog ministarstva planirana je visina sredstava do 400.000,00 KM.

Vlada je također danas dala saglasnost i na Odluku o utvrđivanju uslova za korištenje sredstava sa potrošačke jedinice „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“. Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi za korištenje budžetskih sredstava za ove namjene

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01. – 31.03.2011.godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Zaključak kojim je odbijen Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2010. godinu, a Izvještaj će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje. Plan rada za 2011. godinu povučen je radi dorade i bit će razmatran na nekoj od narednih sjednica Vlade TK.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu sredstava udruženjima boračke populacije Tuzlanskog kantona. Ovom Odlukom utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu sredstava kantonalnim udruženjima boračke populacije od posebnog društvenog interesa koje predstavljaju većinsko članstvo, a imaju sjedište, djeluju i implementiraju aktivnosti, na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele sredstava za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona. Ovom Odlukom utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima kantonalnog nivoa, iz Budžeta Tuzlanskog kantona na ime participacije u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Program o dopuni Programa obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona sa rasporedom sredstava za 2011. godinu. Imajući u vidu da se Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, obratio sa zahtjevom za obilježavanje Dana policije TK, kao i potrebom da i pripadnici kantonalnih saveza boračke populacije, obilježe navedenu aktivnost predloženo je Vladi Kantona, da se obilježavanje ovog datuma uvrsti u Program.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2011. godini. Prihod sredstava opće i posebnih vodnih naknada koji pripada Kantonu, je na osnovu analize ostvarenih prihoda u 2010. godini u 2011. godini procijenjen u iznosu od 4.094.500,00 KM. Prenesena neutrošena sredstva posebnih

vodoprivrednih naknada iz 2010. godine iznose 397.876,39 KM, dok su ostali prihodi planirani u iznosu od 7.623,61 KM. Shodno tome ukupni prihodi i rashodi, odnosno ulaganja u vodoprivredu Programom za 2011. godinu planirani su u iznosu od 4.500.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas 11 odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Donacije su usmjerene za slijedeće ustanove: JU OŠ „Lukavac Grad“ Lukavac, JU MS Elektro – mašinska škola Lukavac, JU Arhiv TK Tuzla, JU OŠ „Dobošnica“ Lukavac, JU OŠ „Lukavac Mjesto“ Lukavac, JU OŠ „Turija“ Lukavac, JU OŠ „Gnojnica“ Lukavac, JU OŠ „Prokosovići“ Lukavac, JU Gimnazija Lukavac, JU OŠ „Kladanj“ Kladanj i JU OŠ „Puračić“ Lukavac.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Izdavačka djelatnost za 2011. godinu. Kako stoji u Programu raspodjela sredstava za sufinansiranje projekata izdavačke djelatnosti, vršit će se u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu i Zakonom o izvršenju budžeta za 2011. godinu, s tim da se u zavisnosti od vrste projekta iznosi sredstava koji se mogu dodijeliti kreću od 500,00 do 3.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton. Ovom odlukom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton, a raspodjela sredstava vršit će se u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2011. godinu i Zakonom o izvršenju budžeta za 2011. godinu. Zbog ograničenog izvora sredstava, kako se navodi u Odluci jedan aplikant moći će predložiti najviše dva programa/projekta za manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton, za koja se neće moći dodijeliti iznos veći od ukupno 10.000 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost Ministarstvu finansija za oročavanje 5.800.000,00 KM ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla, deponovanih na ESCROW podračunu Jedinstvenog računa trezora kod NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla, na period od tri mjeseca, uz mogućnost razročenja u bilo kom periodu oročenja.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom se ovlašćuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog Kantona da, u ime Vlade Tuzlanskog Kantona, rješava u predmetima davanja saglasnosti za svako novo zapošljavanje u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu u ustanovama osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i ustanovama kulture. Zbog specifičnosti rada u oblasti obrazovanja, posebno osnovnih i srednjih škola, javlja se svakodnevna potreba za tzv. novim zapošljavanjem, odnosno zamjenom nastavnika koji je na bolovanju, angažovanjem do okončanja konkursne procedure i slično, te bi škole bile onemogućene u redovnom obavljanju nastave ukoliko bi svaki zahtjev morao biti razmatran na sjednicama Vlade Kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim se traži od Javne ustanove Univerzitet u Tuzli da u skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona ustupi na korištenje Ministarstvu unutrašnjih poslova objekte koje se nalaze u sklopu kompleksa kasarne “Husein kapetan Gradaščević” Tuzla, ranije definisane u međusobnim razgovorima između Javne ustanove Univerzitet u Tuzli i Ministarstva unutrašnjih poslova, u svrhu obezbjeđenja prostora za smještaj Jedinice za podršku i Policijske stanice “Istok”, Policijska uprava Tuzla. Također, Zaključkom se zadužuju Javna ustanova Univerzitet u Tuzli i Ministarstvo unutrašnjih poslova da međusobne odnose u vezi sa preuzimanjem i korištenjem objekata regulišu međusobnim sporazumom.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada. Ovom odlukom utvrđeni su kriteriji, način i postupak dodjele namjenskih sredstava za programe i projekte ekoloških naknada. Prema Odluci sredstva će biti dodjeljivana pravnim licima koji imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju svoje projekte na području Tuzlanskog kantona. Pravo za apliciranje za pomenuta sredstva imat će drugi nivoi vlasti, odnosno općine, neprofitne organizacije, javna preduzeća i privatna preduzeća.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o obrazovanju stručnog tima za izradu akcionog plana zapošljavanja na području Tuzlanskog kantona. Zadatak Tima je da do kraja mjeseca juna ove godine izradi cjelovit prijedlog Akcionog plana zapošljavanja za područje TK za period 2011-2013. godina. Kako se navodi u Odluci Akcioni plan treba da sadrži implementaciju konkretnih programa i ideja iz Strategije zapošljavanja TK i Strategije razvoja TK, inicijalna sredstva za realizaciju konkretnih programa i projekata, te nosioce aktivnosti sa konkretnim rokovima realizacije i utvrđenoj odgovornosti. Također Plan treba da sadrži i prijedloge za otklanjanje administrativnih i normativnih prepreka, odnosno prijedloge za uspostavljanje pravnog okvira u realizaciji ovih zadataka i način izvještavanja nosilaca aktivnosti sa utvrđenim rokovima prema Vladi Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave TK donijela Odluku o poništavanju objavljenih ponovnih oglasa i o raspisivanju ponovnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Disciplinski centar za maloljetnike. Imajući u vidu da je protekao nedopustivo dugi vremenski period u kome nije provedena redovna zakonska procedura za imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Disciplinskog centra, te da su u dosadašnjim poduzetim aktivnostima konstatovani određeni proceduralni propusti, kako u pogledu samog objavljivanja ponovnog oglasa, bez poništavanja prethodnog, tako i u radu Komisije, pripremljen je prijedlog ove Odluke.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za prijem državnih službenika u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku TK, Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK i Ministarstvu za obnovu, razvoj i povratak TK.

(SodaLIVE.ba)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x