Održana 155. redovna sjednica

0 848

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period septembar-novembar 2010. godine.

Sa jučerašnje sjednice

U Izvještaju je navedeno je da Policijski komesar u posmatranom periodu poduzeo značajne aktivnosti na unapređenju saradnje sa agencijama za provođenje zakona i predstavnicima međunarodnih policijskih snaga. U cilju podizanja efikasnosti Uprave policije Policijski komesar je sačinio Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona kojim se predviđa reorganizacija Sektora kriminalističke policije, formiranje jedinice za obezbjeđenje ličnosti i objekata i obezbjeđenja pritvora, Jedinice za sigurnost saobraćaja i kriminaliteta te reorganizacije Policijske uprave Tuzla. Stručno osposobljavanje službenika policije vršeno je kroz upućivanje na specijalističke kurseve i stručne seminare u organizaciji Policijske akademije Federalnog MUP-a, Ministarstva sigurnosti BiH, ICITAP-a i EUPM-a.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila prijedlog godišnje ocjene 5 za rad Policijskog komesara za 2010. godinu, a koji su dali Nezavisni odbor Skupštine Tuzlanskog kantona i ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojla Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.

Aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u 2010. godini odvijale su se u izuzetno složenoj ekonomskoj i političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini u uslovima globalne finansijske krize. Zbog toga nisu realizovani planovi opremanja i kapitalne investicije koje su bile zacrtane Godišnjim programom rada. Bez obzira na to nije obustavljen niti jedan planirani ili započeti projekat, a neki od projekata su intenzivirani, kao što je uspostavljanje elektronskog vođenja i obrade podataka, projekat razmjene podataka između policijskih tijela i tužilaštva u BiH, biometrijski pasoši, registracija vozila i drugi projekti čiji je cilj približavanje naše zemlje Evropskoj uniji.

Kada je u pitanju stanje sigurnosti u prošloj godini nadležnim tužilaštvima su podnesena 4.322 izvještaja o izvršenju krivičnog djela, protiv 4.999 učinilaca što je u odnosu na 2009. godinu za 314 izvještaja ili 7,83% više, dok je broj počinilaca za 114 odnosno 2,23% manji.

Ukupno je počinjeno 4 703 krivičnih djela što je za 239 krivičnih djela ili 5,35% više u odnosu na prethodnu godinu.

Otkrivenost krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu je 59,51% dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela 75,53%.

U prošloj godini evidentirana su 442 krivična djela koja su počinila maloljetna lica, što je za 17 krivičnih djela odnosno 3,71% manje u odnosu na 2009. godinu.

Realizujući planirane i vanredne zadatke iz djelokruga rada u toku 2010. godine organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona evidentirano je ukupno 2 701 događaj u kojem je došlo do narušavanja javnog reda i mira.

U oblasti sigurnosti saobraćaja zbog učinjenih krivičnih djela podneseno je 157 izvješaja što je u odnosu na prethodnu godinu više za 11 izvještaja ili 7,5%. Zbog učinjenih prekrašaja u saobraćaju općinskim sudovima za prekršaje podnesena su ukupno 1 894 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, što je više za 193 zahtjeva ili 11,3% više u odnosu na 2009. godinu.

U prošloj godini na području Tuzlanskog kantona dogodilo se 5 146 saobraćajnih nezgoda što je manje za 325 nezgoda odnosno 5,9% u odnosu na prethodnu godinu. U saobraćajnim nezgodama stradala su 1 704 lica što je u odnosu na 2009. godinu manje za 58 lica ili 3,3%. U 29 saobraćajnih nezgoda smrtno su stradala 33 lica što je u odnosu na prethodnu godinu za 7 lica manje.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA PROSTORNOG

UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2010. godinu. Aktivnosti Ministarstva su u okviru propisanih nadležnosti provodila dva odjeljenja odnosno Odjeljenje prostornog uređenja i građenja i Odjeljenje zaštite okolice i prirode te Zavod za prostorno planiranje i urbanizam.

Kada su u pitanju finansijska sredstva Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice je u 2010. godini, nakon rebalansiranja Budžeta na raspolaganju imalo 3 854 185,00 KM. Iznos od 821 884,00 KM rapoređen je na ime tekućih izdataka Ministarstva.

Za projekte zaštite i unapređenja okolice općinama dodijeljeno je 1 477 860,00 KM, a za projekte nevladinih organizacija iz oblasti zaštite okolice odobreno je 80 000 KM. Javnim ustanovama je odobreno 201 750,13 KM. Za podršku projektima iz oblasti zaštite okolice privrednim društvima sa područja Tuzlanskog kantona dodijeljeno je 150 000 KM i javnim preduzećima 277 600 KM.

Za održavanje i rezervne dijelove za sistem za kontrolu kvaliteta zraka izdvojeno je 98 301 KM, a za tekuće održavanje ovog sistema 39 468,70 KM. Za potrebe Zaštićenog pejzaža „Konjuh“ odobreno je 50 000 KM, a za kampanju usmjerenu na podršku upravljanju otpadom 42 314 KM. Preostali iznos od 615 007,17 KM bit će prenesen u ovu godinu.

Sastavni dio ovog Izvještaja je i prijedlog mjera među kojima je iskazana potreba da se intenzivira aktivnost na izradi i dosljednom provođenju planskih dokumenata na prostoru Kantona te „legalizaciji“ ranije bespravne gradnje i potpunom sprečavanju nove bespravne gradnje.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA TRGOVINE,

TURIZMA I SAOBRAĆAJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila izvještaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja u 2010. godini. U oblasti trgovine, ovo Ministarstvo je između ostalog kontinuirano kontrolisalo visine marži osnovnih životnih namirnica u skladu sa odlukom o mjerama neposredne kontrole cijena radi sprečavanja poremećaja na tržištu Tuzlanskog kantona. Također je kontinuirano praćeno i analizirano stanje u oblasti trgovačke djelatnosti, broja trgovačkih firmi i ostvarenog prometa u trgovini.

U oblasti turizma, također su u saradnji sa lokalnim zajednicama, a u skladu sa novim zakonskim rješenjima iz ove oblasti, započete aktivnosti na prikupljanju relevantnih podataka neophodnih za uspostavu i ažuriranje baza podataka ugostiteljskih objekata na području

Tuzlanskog kantona. U toku su aktivnosti na uspostavi baze podataka putničkih agencija na području Tuzlanskog kantona uz kontinuirano ažuriranje baza podataka smještajnih kapaciteta na području kantona. Također, pružena je podrška svim važnim manifestacijama koje su u prošloj godini organizirane u Tuzlanskom kantonu, a imale su za cilj promociju turističkih potencijala Kantona.

Odjeljenje saobraćaja je, između ostalog pratilo stanje bezbjednosti drumskog, željezničkog i vazdušnog saobraćaja te izvšilo pripreme za početak primjene i sprovođenja Pravilnika o posebnom ispitu za taksi vozače. Također je praćena primjena Zakona o cestama Federacije BiH i pratećih pravilnika, Zakona o osnovama bezbjednosti na putevima te upravni nadzor nad radom stanica trehničkog pregleda motornih i priključnih vozila. Jedna od aktivnosti bila je i predlaganje potrebnog kontingenta dozvola u međunarodnom drumskom saobraćaju, distribucija bilateralnih dozvola za robni promet i ananliza njihovog korištenja.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA FINANSIJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva finansija za 2010. godinu. Ovo Ministarstvo je radilo u skladu sa smjernicama i zaključcima Vlade Tuzlanskog kantona i Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave, odnosno poslove iz oblasti finansijske politike, platnog prometa, poreske politike, osiguravajućih institucija i drugih poslova iz oblasti finansija na nivou Tuzlanskog kantona, a usaglašeno sa politikom koja se u ovoj oblasti sprovodi na nivou Federacije BiH. Sektor trezora je svoj rad koordinirao sa poslovnim bankama, poreskom upravom i drugim finansijskim institucijama. Prioritetan zadataka ovog Sektora sastojao se u prikupljanju i rapoređivanju javnih prihoda.

Odjeljenje planiranja budžeta radilo je operativne poslove planiranja budžeta za budžetske korisnike shodno odredbama Zakona o budžetima u Federaciji BiH, a poseban angažman bio ne na izradi odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda po osnovu zahtjeva korisnika budžetskih sredstava. Finansiranje se odvijalo prema kvartalnim operativnim planovima koji su usklađivani sa usvojenim izmjenama i dopunama Budžeta za prošlu godinu i odluke o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka u Budžetu.

Ministarstvo finansija je kontinuirano radilo i na donošenju rješenja o povratima više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda u rokovima utvrđenim Zakonom. Između ostalog, Ministarstvo je redovno pratilo i dinamiku domaćih i stranih dugovanja i potraživanja, te za dospjele, a nenaplaćene obaveze podnosilo Kantonalnom pravobranilaštvu zahtjeve za podnošenje tužbi u cilju njihove naplate sudskim putem.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA ZA OBNOVU,

RAZVOJ I POVRATAK

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak u 2010. godini.

U resoru obnove i razvoja Ministarstvo je radilo na podršci razvoju malih i srednjih preduzeća kroz sufinansiranje kamata Sufinansirane su i kamate za obrte, a podršku je dobio i značajan broj privredenih društava za certificiranje po međunarodnim standardima, udruženja inovatora i inovatori pojedinci, zatim udruženja tradicionalnih obrta i udruženja koja pomažu razvoj poduzetništva. Ukupno je za ove namjene Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak u prošloj godini izvojilo 577 728 KM.

U resoru povratka podrška je pružana projektima održivog povratka, sanaciji i izgradnji stambenih i gospodarskih objekata povratnika i raseljenih lica, sanacija putnih komunikacija u zonama povratka, obnova vjerskih objekata. Ukupno je za podršku povratku izdvojeno oko 2,5 miliona KM dok je za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih, izbjeglih i raseljenih lica koja tenutno borave na području Tuzlanskog kantona izdovjeno oko

450 000 KM. U prošloj godini bilo je planirano da se na područje Tuzlanskog kantona vrati 685 lica. Plan je ostvaren sa 34% odnosno vratilo se 297 osoba. Plan povratka na područje Republike Srpske bio je povratak 955 osoba. Plan je ostvaren sa 66% odnosno vratilo se 570 lica.

Ocijenjeno je da su na ovakve rezultate značajnoj uticali materijalni uslovi u kojima se odvija proces povratka odnosno teška ekonomska situacija.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I URPAVE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.

U okviru normativne djelatnosti ovo Ministarstvo radilo je na pripremi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija, Zakona o pravima i dužnostima izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima vlasti Tuzlanskog kantona, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe, Zakona o preuzimanju zakona o državnoj službi u Federaciji BiH i Zakona o plaćama i drugim naknadama u organima vlasti Tuzlanskog kantona.

U okviru ostalih aktivnosti Ministarstvo pravosuđa i uprave radilo je na stvaranju pretpostavki za početak rada Disciplinskog centra za maloljetnike i Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći što je i realizirano u prošloj godini.

Jedna od značajnih aktivnosti bilo je rejšavanje problema velikog broja neriješenih predmeta u Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Tuzli. To je uspješno okončano u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde i po programima Svjetske banke i Općinskog suda Tuzla uz angažman dodatnog broja volontera. Naime, 1.1.2010. godine u ovom Uredu bilo je 13 681 neriješeni predmet. U toku prošle godine primljeno je novih 4 856 predmeta što je ukupno iznosilo 18 537 predmeta. Na kraju 2010. godine riješeno je 18 256 predmeta što znači da je ostalo neriješenih samo 281 predmet čime je u potpunosti postignuta ažurnost u rješavanju predmeta u Zemljišno-knjižnom uredu u Tuzli.

U okviru poslova upravnog rješavanja zanimljivo je da je u prošloj godini bio 271 zahtjev za upis u Registar udruženja koji vodi ovo Ministarstvo. Svi zahtjevi riješeni su u zakonom propisanim rokovima.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE,

ŠUMARSTVA I VODORIVREDE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede u 2010. godini. Ministarstvo je svoj rad temeljilo na provedbi državnih, federalnih i kantonalnih zakona i podzakonskih akata kojima su regulisane oblasti iz ovog resora. Ovi propisi primjenjuju se u obavljanju pravnih i ekonomski poslova, kao i kroz izdavanja upravnih akata kao što su poljoprivredne saglasnosti, rješenja o visini naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških uslova za obavljanje djelatnosti prerade žita u mlinovima, saglasnosti za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, rješenja o gradnji objekata u šumi i na šumskom zemljištu, vodne saglasnosti i dozvole, prethodne veterinarsko-zdravstvene saglasnosti, rješenja o ispunjavanju uslova za rad veterinarske organizacije i drugo.

U prošloj godini Ministarstvu su podnesena 2 623 zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za koju su sredstva izdvojana iz budžeta Federacije BiH i 4 633 rješenja za novčanu podršku iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.

U Izvještaju je dat detaljan pregled stanja u oblasti zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu. Posljednji podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazauju da je u Tuzlanskom kantonu 81 419 zaposlenih osoba sa punim radnim vremenom. S obzirom na to da je prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje prijavljeno 87 843 osiguranika znači da ima i značajan broj zaposlenih s nepunim vremenom. Na kraju prošle godine u Tuzlanskom kantonu bilo je evidentirano 92 037 nezaposelenih osoba od čega su 31 462 nekvalifikovane osobe i 32 321 osoba sa KV stručnom spremom, a 22 166 osoba sa srednjom stručnom spremom. Na kraju prošle godine 3 068 visokoobrazovanih osoba tražilo je posao u Tuzlanskom kantonu.

Od ukupnog broja nezaposlenih 55,17% ili 47 102 su osobe koje prvi put traže posao i nemaju nikakvog radnog iskustva. Deficitarna zanimanja su diplomirani farmaceuti, inžinjeri građevine, arhitekture i profesori fizike i matematike.

U prošloj godini sa Evidencije nezaposlenih zaposleno je ukupno 12 082 osobe što je za 815 osoba više nego 2009. godine.

U prošloj godini u resoru ovog Ministarstva nastavila je raditi Komisija za implementaciju člana 143 Zakona o radu. Na početku godine bilo je 1758 neriješenih predmeta. U toku prošle godine riješena su 384 predmeta.

Ministarstvo je pratilo i realizaciju Akcionog plana rješavanja problema romske populacije u oblasti zapošljavanja. Za ove namjene iz Budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno je 50 000 KM. Najsloženija oblast za koju je nadležno Ministarstvo za rad i socijalnu politiku je oblast socijalne zaštite. U prošloj godini na području Tuzlanskog kantona registrovano je 3 078 korisnika stalne novčane pomoći. Za ovaj oblik socijalne zaštite u prošloj godini izdvojeno je 4,65 miliona KM. Za 222 korisnika novčane naknade za pomoć i njegu od strane drugog lica, izdvojeno je 317 394 KM, dok je za jednokratne novčane pomoći izdvojeno oko 700 000 KM. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku pružalo je podršu projektima zaštite od nasilja u porodici, smještaj u drugu porodicu kako odraslih tako i djece. Za ove namjene izdvojeno je 1,45 miliona KM. Finansiran je i smještaj djece i odraslih sa područja Tuzlanskog kantona u ustanove socijalne zaštite za što je izdvojeno 2,6 miliona KM. Za podršku dječijim selima Gračanica i Turija izdvojeno je 184 505 KM. Za isplatu civilnih invalidnina iz kantonalnog Budžeta izdvojeno je 1,5 miliona KM dok je za područje našeg kantona iz federalnog budžeta izdvojeno 3,6 miliona KM.

U prošloj godini ovo Ministarstvo obezbijedilo je zdravstveno osiguranje za 5 174 osobe, za što je izdvojeno više od 570 000 KM.

Za osnovna prava porodica sa djecom odnosno dječiji doplatak i pomoć porodiljama izdvojeno je oko 5 miliona KM, dok je za refundacije porodiljskog bolovanja izdvojeno 7,33 miliona KM.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskg kantona za2010. godinu.

Ovo Ministarstvo svoj je rad temeljilo na provođenju državnih, federalnih i kantonalnih zakona iz oblasti koje su u nadležnosti Ministarstva, a prevashodno u primjeni federalnih propisa o pravima branilaca, porodicama šehida-poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, dobitnika najviših ratnih priznanja i odlikovanja kao i kantonalnih propisa kojima se reguliše ova oblast.

U skladu sa kantonalnim Zakonom o dopunskim pravima branitelji i članovi njihovih porodica u toku prošle godine su ostvarivali niz prava.

Tako je u skladu sa ovim Zakonom u prošloj godini 5 787 korisnika ostvarivalo pravo na zdravstvenu zaštitu. Riješen je značajan broj zahtjeva za ortotsko-protetska pomagala, a pravo na nabavku invalidskih kolica po mjeri ostvarila su 32 RVI, dok je za 34 stopostotna ratna vojna invalida I grupe kvartalno nabavljan higijensko-sanitetski materijal 174 zahtjeva za ostvarenje prava na medicinsku rehabilitaciju u banjsko-klimatskom lječilištu.

I u poršloj godini Ministarstvo za boračka pitanja nastavilo je sa stipendiranjem učenika i studenata iz boračke populacije. Ovo pravo je ostvarilo 1 020 učenika i 666 studenata.

I u prošloj godini najznačajina sredstva sa kojima je raspolagalo Ministarstvo za boračka pitanja izdvojena su za rješavanje stambenih potreba boračke populacije u Tuzlanskom kantonu. Kao bespovratna pomoć za stambeno zbrinjavanje odobreno je oko 3,5 miliona KM.

Kao i prethodnih godina Ministarstvo za boračka pitanja pružalo je i podršku obilježavanju značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona te invalidski sport.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA

OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona u 2010. godini.

Na području Tuzlanskog kantona radi 130 javnih ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje koje pohađa 69 002 učenika/djece i u kojiima je zaposleno 6 156 zaposlenika. Od toga je 88 osnovnih škola, 33 srednje škole i 9 predškolskih ustanova. U prvi razred devetogodišnje osnovne škole u školskoj 2010/2011. godini upisano je 4 274 učenika. Dok je u prvi razred srednje škole upisano 7 090 učenika.

Intenzivno se radilo na informisanju romske zajednice o potrebi i obavezi obrazovanja djece, tako da je u ovoj školskoj godini osnovno obrazovanje pohađalo 590 učenika, a srednje 45 učenika romske nacionalnosti.

Ministarstvo je i u prošloj godini sufinansiralo prijevoz učenika osnovnih škola koji do najbliže škole putuju 4km i više. Ovo pravo ostvarilo je 5 156 učenika za što je izdvojeno 1,5 miliona KM.

Posebna pažnja posvećena je takmičenjima učenika i promociji njihovog rada i stvaralaštva. Takmičenjima učenika obuhvaćeno je 9 000 učenika osnovnih i 2 500 učenika srednjih škola.

U prošloj godini sve osnovne i srdnje škole u Tuzlanskom kantonu imale su priključak na internet i kabinete informatike.

Ministarstvo je kontinuirano rješavalo zahtjeve za odobravanje sredstava za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje učenika, koji to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. Ovo pravo ostvarala su 154 učenika.

I u prošloj godini u saradnji sa menadžmentima škola i sindikatima Ministarstvo je uspješno riješilo problem viška zaposlenika u obrazovanju. Doneseno je 307 odluka kojima su zaposlenici koji su se našli u ovoj situaciji rapoređeni odnosno zbrinuti.

U prošloj godini osnovne i srednje škole sa područja Tuzlanskog kantona aktivno su učestvovale u realizaciji niza značajnih projekata koje su provodile vladine i nevladine organizacije na ovom prostoru.

Kada je u pitanju visoko obrazovanje na Univerzitetu u Tuzli je na 12 fakulteta i Akademiji dramskih umjetnosti nastavno–naučni proces realiziran na 44 studijska odsjeka. Studiralo je 14 336 studenata dodiplomskog studija i 1 525 vanrednih studenata. Na svim

fakultetima organizovan je postdiplomski studij. Aktivnost Ministarstva na realizaciji Programa rada iz oblasti visokog obrazovanja i nauke ostvarene su u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli sa težištem na dobijanje Kasarne Husein-kapetan Gradaščević za potrebe Univerziteta, nostrifikaciji diploma, kreditiranje studenata, vraćanje studentskih kredita, subvencioniranje troškova smještaja studenata, naučno-istraživački rad i zdravstveno osiguranje studenata.

U dijelu koji se odnosi na saobraćajnu edukaciju u prošloj godini na 8 ispitnih mjesta kontinuirano je organizovano polaganje ispita za sticanje vozačkih dozvola. Testovima je pristupilo 6 261 kandidat od čega je 4 126 kandidata položilo. Ispit iz upravljanja motornim vozilom pristupilo je 7 416 kandidata od čega je položilo 4 780 kandidata. Inspektorat Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta je u prošloj godini obavio 234 redvna odnosno tematska pregleda, a ukupno je rješavano 334 prigovora stranaka. Za 181 prigovor utvrđeno je da je bio osnovan.

ZA KULTURU U 2010. GODINI IZDVOJENA 4 MILIONA KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2010. godini.

Iz Budžeta Tuzlanskog kantona finansiraju se institucije kulture kojima je Tuzlanski kanton osnivač odnosno suosnivač sa općinom Tuzla.

To su Arhiv Tuzlanskog kantona, Muzej istočne Bosne, Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa, Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Narodno pozorište Tuzla, Međunarodna galerija portreta Tuzla i Specijalna biblioteka „Behram-beg“ Tuzla. Za plaće i naknade zaposlenih u ovim institucijama te materijalne i druge troškove izdvojeno je 3,85 miliona KM. Najznačajnija sredstva izdvojena su za Narodno pozorište Tuzla 996 348,00 KM i Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona 425 523,00 KM.

Za manifestacije kulture Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i obrazovanja izdvojilo je 90 000 KM, a za izdavačku djelatnost 13 600 KM.

Ukupna izdvajanja za kulturu u prošloj godini iznosila su oko 4 miliona KM, što je nešto više u odnosu na izdvajanja u 2009. godini.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Standarde i normative o uslugama i uslovima u pogledu prostora, opreme, stručnih i drugih radnika terapijskih zajednica. Ovaj dokument pripremljen je u skladu sa Programom prevencije bolesti ovisnosi na području Tuzlanskog kantona. Terapijske zajednice koje pružaju usluge zaštite izvan vlastite porodice obavezne su udovoljiti uslovima propisanim ovim standardima i normativima u roku od 2 godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Protokole o reprogramiranju duga po osnovu neplaćenih koncesionih naknada sa ZD Rudnik „Kreka“ d.o.o. Tuzla i ZD Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik.

Reprogramiranje duga odobreno je na 12 mjeseci, a poštivanje protokola uslov je za potpisivanje Ugovora o koncesiji. Rudnik Kreka je zaključno sa 31.12.2010. godin po osnovu koncesionih naknada dužan 5,3 miliona KM, a Đurđevik 711 003 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima i sekretaru Savjeta za sport Tuzlanskog kantona. Umjesto ranije, greškom utvrđene naknade od 100 KM, za sekretara Savjeta današnjom Odlukom utvrđena je naknada od 75 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom se ovlašćuje Ministrica pravosuđa i uprave da u ime Vlade Tuzlanskog kantona izvrši pravomoćnu presudu općinskog suda u Tuzli kojom je utvrđeno da je Džanić Salčin stekao stanarsko pravo na stan u Tuzli koji je dobio Rješenjem Ministarstva pravosuđa Tuzlanskog kantona iz 1998. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je iz Tekuće rezerve odobrila 5 171,40 KM JU OŠ Kladanja za popravku centralnog grijanja.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora „Bosnia Valves“ DOO Tuzla o imenovanju Fadila Halilovića za direktora ovog privrednog društva u vremenu od 4 sata dnevno te saglasnost na Odluku Nadzornog odbora DOO Livnica čelika Tuzla o imenovanju Fadila Halilovića za direktora ovog privrednog društva u vremenu 4 sata devno.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Zaključak kojim se zadužuje Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa da sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH zaključi Ugovor o zakupu korištenja dijela poslovnog prostora u zgradi SODASO.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena lijekova sa liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Odluka je dopunjena članom da će se za propisivanje i izdavanje lijekova primjenjivati odredbe Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova FBiH odnosno da će se Promet lijekova vršiti u skladu sa odredbama Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH. Dodat je i član kojim se Zadužuje Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona da vrši nadzor nad provođenjem ove Odluke.

Nakon okončane zakonske procedure na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala predsjednike i članove školskih odbora u JU Gimnazija „Meša Selimović„ Tuzla te osnovnim školama „Džakule“ Gračanica, „Malešići“ Gračanica i „Solina“ Tuzla.

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x