Održana 152. redovna sjednica Vlade TK

0 879

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar-septembar 2010. godine.

Sa sjednice Vlade TK

U ovom periodu Zavod je ostvario ukupne prihode i primitke odnosno rashode i izdatke u iznosu od 133 990 114 KM. To je 96,50% plana za ovaj period, a za 1,24% više u odnosu na isti period prethodne godine.

Najznačajniji dio sredstava, 23,69% ukupnih rashoda izdvojeno je za bolničku zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa, zatim slijedi primarna opća zdravstvena zaštita, za koju je izdvojeno 19,82% ukupnih rashoda i lijekovi na recept za koje je u prvih devet mjeseci ove godine izdvojeno 24,5 miliona KM što je 18,34% ukupnih rashoda.

Prosječni rashodi i izdaci na usluge i prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u posmatranom periodu po osiguranom licu su iznosili 294,15 KM što je za 0,84% više u odnosu na isti period 2009. godine.

Inače, na zdravstveno osiguranje kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona zaključno sa 30.9.2010. godine prijavljeno je 447 289 osiguranih lica, što je za 0,45% više u odnosu na isti period prethodne godine i obuhvaćeno je 89,72% procijenjenog stanovništva Kantona. Od ovog broja 256 534 su osiguranici-nocioci osiguranja, što je 57,35% ukupno prijavljenih, a 190 755 članovi porodica osiguranika, što je 42,65% ukupno prijavljenih.

Broj prijavljenih nosilaca osiguranja zaključno sa 30.9.2010. godine bio je 1,97% viši u odnosu na isti period prošle godine.

ODOBRENO 167 000 KM ZA ODRŽIVI POVRATAK U SREBRENICI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava općini Srebrenica za realizaciju projekata održivog povratka. Odobreno je ukupno 167 000 KM kao učešće Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak u realizaciji projekata održivog povratka u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja. Sredstva su odobrena za 24 privredna subjekta. Najznačajnije iznose od po 20 365,20 KM dobila su privredna društva „Žene Srebrenice“ d.o.o. Srebrenica i „CIMOS“ Srebrenica d.o.o. Iznose od po 10 182,50 KM odnosno 10 997,10 KM dobili su DOO „TB Inženjering“ PJ Srebrenica, ZZ „Sućeska“ Sućeska i „Hars“ d.o.o. Srebrenica.

Ostali odobreni iznosi kreću se u rasponu od 4 073,00 KM do 6 109,50 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za organizacije i udruženja sa pozicije „Tekući grantovi“ za 2010. godinu, a koja je planirana u okviru pozicije Ministarstva zdravstva.

Ovim Programom odobreno je 25 100 KM i to za aktivnosti u vezi sa dobrovoljnim prikupljanjem rezervi krvi i krvnih elemenata.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama Programa utroška sredstava sa pozicije Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Izmjenama je Odluka usklađena s Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona.

U skladu sa ovom Odlukom Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o odobravanju 6 000 KM Kantonalnoj upravi civilne zaštite sa pozicije Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Sredstva su odobrena za nabavku opreme.

JU Disicplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona danas je odobreno 6 000 KM sa pozicije Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Sredstva su odobrena za rekonstrukciju i investiciono održavanje.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 50 000 KM sa budžetske pozicije „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija“ Ministarstvu prostornog uređenje i zaštite okolice. Sredstva su odobrena u skladu sa Programom raspodjele sredstava od koncesija, a namijenjena su za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja zaštićenih pejzaž „Konjuh“ za period 2010-2030. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluke o izmjenama Odluka o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu sa pozicija „Podrška razvoju Kantona“ i „Podrška povratku prognanih lica“. Izmjenama su navedene Odluke usklađena sa Izmijenjenim i dopunjenim Budžetom Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava planiranih za Manifestacije od interesa za Tuzlanski kanton za 2010. godinu. Program je usklađen sa Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona. U skladu sa navedenim Programom Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je općini Gračanica odobreno 26 000 KM na ime refundacije troškova za organizaciju prvog Međunarodnog sajma poduzetništva „Graposexpo Gračanica“ održanog u aprilu ove godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona kojom je Fabrici obuće „Aida“ DD Tuzla odobreno 60 000 KM. Sredstva su odobrena kao pomoć u postupanju ekonomske samoodrživosti, a na ime isplate dijela plaća radnoangažovanim radnicima, materijalnog zbrinjavanja neuposlenih radnika i za troškove poslovanja društva.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst Aneksa 8 Ugovora zaključenog između NLB Tuzlanske banke dd Tuzla i Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, po osnovu kredita za rješavanje stambenih potreba boračke populacije od 13.7.2004. godine. Ovlašten je Ministar za boračka pitanja da potpiše navedeni Aneks.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila visinu naknada za rad članovima i sekretaru Savjeta za sport Tuzlanskog kantona. Prema danas donesenoj Odluci predsjedniku Savjeta pripada naknada od 200 KM, članovima 150 KM, a sekretaru Savjeta 100 KM i to za mjesec u kojem je održana najmanje jedna sjednica Savjeta.

Vlada Kantona danas je donijela Rješenje o imenovanju Lejle Kamerić za člana Savjeta za sport Tuzlanskog kantona. Time je ovaj Savjet popunjen.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela pojedinačne Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih“. Za ove namjene odobreno je ukupno 50 000 KM, a nakon provedene procedure javnog poziva sredstva su odobrena za 16 aplikacija koje su podnijeli mladi sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluke Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice kojima su općini Teočak odobrena sredstva u skladu sa Programom raspodjele namjenskih sredstava za 2010. godinu. Za čišćenje pojasa na regionalnom putu od komunalnog otpada odobreno je 1 800 KM, a za izvođenje građevinskih radova na uređenju lokacija za postavljanje kontejnera za komunalni otpad 15 500 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2010. godini. Program je time usklađen sa izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva za boračka pitanja, a u vezi sa zahtjevom Prvostepene stambene komisije Službe za boračko invalidsku zaštitu Općine Tuzla za raspisivanje ponovljenog oglasa za dodjelu sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i članova njihovih porodica za općinu Tuzla za 2010. godinu. S obzirom na to da je Zahtjev dostavljen 29.12.2010. godine konstatovano je da se zbog okončanja budžetske godine, ovaj postupak ne može provesti u zakonskim rokovima. U Informaciji je naglašeno da je Vlada u oktobru ove godine usvojila Informaciju, u vezi sa ovom problematikom, uz Zaključak da se neraspoređena sredstva za ove namjene po općinama, kao dodatna, planiraju za 2011. godinu na istoj poziciji.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela 22 odluke o usmjeravanju neplaniranih donacija u budžet Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu u iznosu od 25 310 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Kantonalnom pravobranilaštvu da odustane od naplate zateznih kamata Rudniku krečnjaka „Vijenac“ po presudi Općinskog suda u Tuzli, a po osnovu neuplaćenih naknada iz Koncesionog ugovora, s obzirom na to da je Rudnik ispoštovao Odluku Vlade da će ove kamate biti otpisane ukoliko Rudnik krečnjaka Vijenac uplati iznos glavnog duga od 853 773,30 KM do 1.12.2010. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je preuzela vozilo Golf 1,4 koje se vodi u knjigovodstvenoj evidenciji od Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Ovo vozilo dato je na korištenje Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je sa pozicije Tekuća rezerva odobrila 10 000 KM Omladinskom pogonu FK „Sloboda“ Tuzla za sufinansiranje troškova vezanih za aktivnosti ovog Pogona koje ukupljaju veliki broj djece s ciljem pravilnog razvoja, unapređenja zdravlja i prevencije bolesti ovisnosti.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Zaključa kojim se zadužuju kantonalni organi uprave da postupe po Zaključku Skupštine Tuzlanskog kantona od 23.12.2010. godine. Skupština je zatražila da se zaustave svi prijemi u radni odnos u tehničkom mandatu Vlade Tuzlanskog kantona i da se ponište svi, umeđuvremenu, raspisani konkursi za prijem u radni odnos. U Zaključku Skupštine navedeno je da Javne ustanove prijeme svedu na one prijeme koji su nužni po programu rada tih ustanova za ovu godinu. Vlada je danas zadužila kantonalne organe uprave da u roku od 10 dana dostave Vladi Tuzlanskog kantona Informaciju o zapošljavanju u organima uprave i institucijama po nadzorom organa uprave u zadnjih šest mjeseci, uz naznaku gdje je prijem obavljen i po čijem zahtjevu.

Odjeljenje za informisanje

(SodaLIVE.ba)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x