Održana 150. Redovna sjednica Vlade TK

0 1.266

Danas je u Tuzli održana 150. Redovna sjednica Vlade TK. Kompletan izvještaj možete pročitati u nastavku.

Sa danas održane sjednice

UTVRĐEN PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA PRVA TRI MJESECA 2010. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Odluke o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za period 1.1-31.3.2011. godine.

Odlukom je predviđeno da privremeno finansiranje za prva tri mjeseca naredne godine, iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu, iznosi 44 578 406 KM. Privremeno finansiranje će se izvršavati u skladu sa prioritetima utvrđenim Odlukom o izvršenju Finansijskog Plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2010. godinu.

Ova Odluka je predložena u skladu sa članom 21 Zakona o budžetima u Federaciji BiH, kojim je utvrđeno da ukoliko Skupština Kantona ne donese Budžet Kantona prije početka fiskalne godine, finansiranje se obavlja privremeno, a najduže za prva tri mjeseca fiskale godine. Ovaj član primjenjuje se i kod izrade i donošenja finansijskih planova njihovih izvanbudžetskih fondova.

VLADA IZRAZILA REZERVU U VEZI SA MOGUĆOM PRIMJENOM I PROVOĐENJEM ODLUKE O NEPOSREDNOM UČEŠĆU OSIGURANIH LICA U TROŠKOVIMA KORIŠTENJA POJEDINIH VIDOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala Prijedlog Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona, koju je predložio Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Zaključak da će Prijedlog Odluke uputiti Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje i donošenje. Vlada je zauzela stav da je ponuđeni prijedlog Odluke usaglašen sa Odlukom o maksimalnim iznosima neposrednog učešča osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava, koju je donio Parlament Federacije BiH, ali i rezervu u pogledu primjene i provođenja ponuđene Odluke.

Razlog je što Odluka o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vodova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava, nudi rješenja koja su suprotna odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i što od strane Federalnog ministarstva zdravstva nisu doneseni provedbeni akti neophodni za provođenje Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava.

UTVRĐENE SMJERNICE ZA IZRADU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2011. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Smjernice za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Ovim Smjernicama definisani su osnovni pravci i ciljevi Zavoda kao izvanbudžetskog fonda, način procjene prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za finansiranje programa zdrastvene zaštite osiguranih lica s područja Tuzlanskog kantona kao i osnovne instrukcije za planiranje u u Zavodu za 2011. godinu.

Uvažavajući makroekonomske pokazatelje koji su dostupni te projekcije utvrđene Dokumentom okvrinog Budžeta za period 2011-2013. godina Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je za 2011. godinu predvidio ostvariti ukupne prihode i primitke na nivou planiranih sredstava u 2010. godini odnosno ukupno 189 807 118 KM.

Potrošnja u zdravstvu u 2011. godini bit će, prije svega, finansirana sredstvima prihoda po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće.

PODRŠKA KVALITETNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI POVRATNIKA U RS

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. S ciljem poboljšanja primarne zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u Republici Srpskoj ovom Odlukom utvrđuje se pravo povratnicima na korištenje primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja u Čeliću, Doboj Istoku, Kalesiji, Kladnju, Sapni i Teočaku. Uslovi za ostvarivanje prava su da je povratnik imao status raseljenog lica u skladu sa federalnim odnosno državnim zakonom i da ima CIPS-ovu ličnu kartu izdatu u općini u Republici Srpskoj. Za provođenje ove Odluke Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će obezbijediti 450 000 KM. Ova sredstva bit će planirana u Finansijskom planu za 2011. godinu. Inače, ovakvu praksu Vlada Tuzlanskog kantona provodi još od 2007. godine.

DONESENA ODLUKA O OBIMU PRAVA NA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala.

Odlukom se utvrđuje pravo osiguranog lica na ortopedska i druga pomagala koja se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja i način ostvarivanja toga prava.

Obim ovih prava utvrđuje se Odlukom o jedinstvenoj listi pomagala i endoproteza koju na usaglašen prijedlog Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona donosi Vlada Kantona.

Potrebu za ortopedskim pomagalom sa Liste utvrđuje, na osnovu medicinskih indikacija, ovlašteni doktor medicine odnosno specijalista odgovarajuće grane medicine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela i Uredbu o stavljanju van snage Uredbe o obimu i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala i endoprotez, s obzirom na to da je u skladu sa Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava Federacije BiH Zavod zdravstvenog osiguranja uskladio svoju Odluku o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala.

ODOBRENO PRIVREMENO KORIŠTENJE VLASTTIH I NAMJENSKIH SREDSTAVA U CILJU POSTIZANJA LIKVIDNOSTI BUDŽETA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala Informaciju o dospjelim obavezama Budžeta Tuzlanskog kantona zaključno sa 30. novembrom 2010. godine.

S obzirom na to da su sa navedenim datumom u Budžetu Tuzlanskog kantona dospjele obaveze od 28,8 miliona KM, a da sredstva planirana u Budžetu iz Aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu od 28 miliona KM nisu uplaćena, Budžet Kantona trenutno nema likvidnost za izmirenje dospjelih obaveza.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Zaključak da se za održavanje likvidnosti Tuzlanskog kantona Ministarsvu finansija odobrava korištenje vlastitih i namjenskih sredstava na ograničeni period od 60 dana, a najkasnije do 1.3.2011. godine.

Korištenje vlastitih i namjenskih sredstava vršit će se samo za neangažovana sredstva, odnosno korištenje sredstava ne smije ugroziti izvršenje obaveza iz vlastitih i namjenskih sredstava.

Prilikom korištenja vlastitih i namjenskih sredstava kao prioritet su obaveze utvrđene po zakonskim prioriterima. Ministarstvo finansija je dužno da do 1.marta naredne godine vrati angažovana sredstva i o tome izvijesti Vladu Kantona.

ODOBRENA SREDSTVA ZA OSNOVNE ŠKOLE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela četiri odluke kojima se odobravaju sredstava od koncesija, a u skladu sa ranije donesenim Programom utroška sredstava ostvarenih kao prihod od koncesija.

Sredstva su odobrena za realizaciju projekata u oblasti obrazovanja i to Osnovnoj školi „Višća„ Živinice 15 000 KM za izgradnju centralnog grijanja u Područnoj školi Šahići, Osnovnoj školi „Safvet-beg Bašagić“ Gradačac 30 000 KM za izgradnju poligona u područnim školama, Osnovnoj školi „Soko“ Gračanica“ 20 000 KM za izgradnju centralnog grijanja u Područnoj školi Piskavica i Osnovnoj školi „Teočak“ u Teočaku 15 000 KM za izgradnju centralnog grijanja u Područnoj školi Jasikovac.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je iz Tekuće rezerve Budžeta odobrila 10 000 KM Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzla, za sufinansiranje troškova saniranja šteta u općini Tuzla, nastalih usljed prirodne nesreće od klizanja tla u mjesnoj zajednic Mosnik. Ova sredstva bit će realizovana sa ranije odobrenih 15 000 KM koje je prošle sedmice izdvojio i Kantonalni štab civilne zaštite iz sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je iz Tekuće rezerve Budžeta odobrila 5 000 KM Fondaciji „Zajedno u ratu, zajedno u miru“ Tuzlanskog kantona, na ime sufinansiranja izdataka u sudskim postupcima pokrenutim pred pravosudnim organima BiH protiv pripadnika Armije BiH.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedloge 34 Amandmana na izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Većinom predloženih amandmana predložena je izmjena strukture rashoda i izdataka na pojedinim pozicijma, ali na način da ukupna masa sredstva utvrđena prijedlogom Izmjena i dopuna Budžeta Kantona za ovu godinu nije promijenjena. Jednim amandmanom predloženo je povećanje pozicije od

152 894,91 KM, koliko iznose odluke koje je Vlada Kantona donijela u periodu od utvrđivanja Prijedloga Izmjena i dopuna do 17.12.2010. godine, a odnose se na uključivanje neplaniranih donacija u Budžet kantona za 2010. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela šest odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Riječ je o donacijama osnovnim i srednjim školama u Tuzli, Kladnju i Čeliću te donaciji JU Univerzitet u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela dvije Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Preraspodjela sredstava u visini od 49 980,00 KM odobrena je u okviru Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a preraspodjela sredstava u visini od 16 700,00 KM u okviru Ministarstva pravosuđa i uprave.

Vlada Tuzlanskog kantons danas je donijela izmjene Programa raspodjele sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, a nakon što je Savjet za nevladin sektor i pitanja mladih preispitao rang listu kandidata u dijelu vrednovanja kod zajedničkog apliciranja bračnih drugova. Broj aplikanata kojima su odobrena sredstva je neizmijenjen, dok je do manjih izmjena došlo u pojedinačnim iznosima koji su odobreni z subvencioniranje.Za ove namjene iz Budžeta Tuzlanskog kantona bit će izdvojeno 50 000 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je odobreno 3 950,00 KM Ministarstvu za rad i socijalnu politiku sa budžetske pozicije „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“. Sredstva su odobrena za nabavku opreme, a u skladu sa ranije usvojenim Programom raspodjele sredstava.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je ovlastila sekretara Ureda za zajedničke poslove Kantonalnih organa uprave Tuzlanskog kantona da u ime Tuzlanskog kantona,Vlade Kantona, kod nadležnog zemljišno-knjižnog ureda i nadležne službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove podnese zahtjev i preduzme sve druge neophodne radnje za uknjižbu prava suvlasništva, odnosno suposjeda u korist Tuzlanskog kantona na nekretninama 1/3 poslovne zgrade „Soda-so“ u Tuzli, a na osnovu Ugovora, notarski obrađenog, o izuzimanju i prijenosu vlasništva potpisanog 15.12.2010. godine.

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x