Najznačajnija zasijana površina na općini Lukavac

0 821

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom utvrđuju se cijene lijekova koje će Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona priznavati za lijekove utvrđene Odlukom o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda.

Sa sjednice Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona je početkom jula ove godine prihvatila Informaciju o problemu obezbjeđivanja lijekova sa Liste esencijalnih lijekova Tuzlanskog kantona, s obzirom na to da u proteklom periodu nadležne institucije nisu uspjele provesti postupak javne nabavke. Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona da provede postupak ispitivanja tržišta lijekova u Bosni i Hercegovini sa aspekta cijena lijekova na osnovu kojeg je pripremljen novi prijedlog Odluke o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova, koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda. Ovom Odlukom utvrđeni su nominalni iznosi cijene svakog lijeka sa Liste esencijalnih lijekova Tuzlanskog kantona sa uračunatim PDV-om.

Ova Odluka primjenjivat će se od 10. januara 2011. godine, do okončanja postupka javne nabavke lijekova koji provodi Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju ili izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a koja je trenutno na snazi. Izmjenama je važenje ove Odluke produženo do 10. Januara 2011. godine.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA KANTONA ZA DESET MJESECI 2010. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1-31.10.2010. godine. U ovom periodu Budžet Tuzlanskog kantona ostvario je ukupne prihode i primitke od 248.385.769,51 KM dok su rashodi i izdaci iznosili 253.948.501,22 KM. Ostvaren je deficit od 5.376.734,73 KM. Jedan od glavnih razloga za ostvareni deficit je činjenica da Budžetu Tuzlanskog kantona nisu doznačena planirana sredstva iz Aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu od 28.000.000 KM.

U posmatranom periodu iz Budžetske rezerve odobreno je 169.117,47 KM što je 19,90% u odnosu na plan Budžetske rezerve za 2010. godinu.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI JESENJE SJETVE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o realizaciji jesenje sjetve u 2010. godini na području Tuzlanskog kantona.

Jesenja sjetva na području Tuzlanskog kantona realizovana je na 6.248,90 ha, a najznačajnija površina zasijana je žitaricama 4.135,40 ha. Pšenicom je zasijano 3.046 ha što je 48,74% od ukupno ostvarene jesenje sjetve.

Realizacija plana je počela krajem avgusta i trajala je sve do kraja novembra 2010. godine. Vremenski uslovi za obavljanje sjetve bili su relativno povoljni, što je uzrokovalo visokim stepenom realizacije planirane jesenje sjetve od 89,38%.

Najznačajnija površina zasijana je u općini Lukavac 1.591 ha i Gradačac 1.226 ha.

Najznačajnije ostvarenje plana bilo je u općini Banovići 105,21%, dok je najmanje ostvarenje plana bilo u općini Tuzla gdje je zasijano 242 ha čime je plan ostvaren sa 66,94% i općini Sapna gdje je zasijano 66 ha čime je plan ostvaren sa 68,04%.

ODOBRENO POVEĆANJE POZICIJE ZA MATERIJALNO ZBRINJAVANJE LICA U STANJU SOCIJALNE POTREBE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku o izmjenama programa raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2010. godinu, a koju je donijelo Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona.

Izmjenama je ova Budžetska pozicija povećana za 200.000 KM i ukupno će za ove namjene biti izdvojeno 978.400,00 KM.

Povećanje će biti usmjereno na poziciju pomoći za ishranu najsiromašnijih građana Tuzlanskog kantona, za što će biti ukupno izdvojeno 630.000 KM, zatim za realizaciju programa rada sa djecom sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta za što će biti izdvojeno 80.000 KM, Program osnaživanja pojedinaca sa invaliditetom, nabavku ortopedskih pomagala, podršku studentima sa invaliditetom i invalidnim osobama 40.000 KM. Bit će povećana i pozicija sa koje će biti podržano Porodično savjetovalište, za što će ukupno biti izdvojeno 35.000 KM.

OPĆINI TUZLA ODOBRENO 453.600 KM ZA KOMUNALNE PROJEKTE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na šest odluka Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice kojima su općini Tuzla odobrena namjenska sredstva iz ekoloških naknada i to za projetke u oblasti komunalne infrastrukture odnosno ekologije. Ukupno je odobreno 453.600 KM i to: 110.000 KM za izgradnju vrelovodne mreže u dijelu ulice 18. Hrvatske brigade, 100.000 KM za izgradnju primarne vrelovodne mreže u dijelovima Jalske, ulice Put Vinište i ulice Goli Brijeg. 80.000 KM odobreno je za izgradnju primarne vrelovodne mreže u dijelu Krečanske ulice, a 100.000 KM za izgradnju vrelovodne mreže u ulici Muftije efendije Kurta. 43.600 KM općini Tuzla je odobreno za čišenje putnog pojasa na magistralnim i regionalnim putevima od komunalnog otpada i 20.000 KM za mjere za optimizaciju rada reciklažnog postrojenja „Desetine“ u Tuzli.

ODOBRENA SREDSTVA PO PROGRAMU POTICAJA ZA ŠUMARSTVO

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na odluke Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a u skladu sa Programom poticaja za šumarstvo za 2010. godinu. Preduzeću „Wald-projekt“ d.d. Bosanska Krupa odobreno je 29.215,87 KM za izradu šumskogospodarskih osnova za privatne šume općina sa područja Tuzlanskog kantona.

Preduzeću DOO „Šuma plan“ Čelinac iz Čelinca odobreno je 16.166,60 KM za izdatke za materijal i usluge.

Za projekte očuvanja i unapređenja bioraznolikosti šumskih ekosistema odobreno je 70.000 KM, a pojedinačne odluke o upotrebi ovih sredstava donijet će direktor Kantonalne uprave za šumarstvo.

USVOJEN PROGRAM RADA KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2011. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2011. godinu.

Tokom 2011. godine prioritet u radu svih inspektorata u sastavu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove je vršenje inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem zakonske regulative radi uređenja oblasti koje nadziru kantonalne inspekcije kao i radi povećanje finansijske odgovornosti subjekata nadzora i podizanja finansijske odgovornosti na viši nivo radi stvaranja ambijenta i uspostave okvira za funkcionisanje pravne države. Kantonalna uprave za inspekcijske poslove će vršiti kontinuirani nadzor nad sprovođenjem zakona u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, veterinarstva, urbanizma, građevinarstva, ekologije, industrije, saobraćaja, prometa roba i usluga, ugostiteljske djelatnosti, radnih odnosa, zaštite na radu, socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, porodice sa djecom, sanitarne zdravstvene i farmaceutske inspekcije. Kontrole se odnose na kontrolu zakonitosti rada, kontrola radno angažovanih lica, prometa roba i usloga, kontrola rada ugostiteljskih objekata, pijaca, različitih prodajnih objekata, kontrola prijevoza lica i stvari, korištenja poljoprivrednog zemljišta, bespravne gradnje, kontrola zdravstvenih ustanova i drugo. Zbog sve češćeih poremećaja na tržištu Federacije BiH posebna pažnja bit će usmjerena na uzorkovanje prehrambenih artikala i proizvoda animalnog porijekla te kontrola uposlenika u ubjektima u kojima se vrši masovno konzumiranje ugostiteljskih i drugih usluga, s ciljem zaštite potrošača.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom se DD „Graplast“ Gračanica otpisuju zakonske zatezne kamate po Presudi Kantonalnog suda u Tuzli uvrđene po osnovu neuplaćenih sredstava po pozajmici koju je ovom privrednom Društvu odobrila Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona 1998. godine.

Obavezuje se DD „Graplast“ da uplati glavni dug od 100.000 KM i troškove postupka od

3.900 KM najkasnije do 25.12.2010. godine, a u suprotnom Vlada Kantona zadržava pravo naplate glavnog duga i zakonskih zateznih kamata u izvršnom postupku.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom se odobrava Poljoprivrednom zavodu Tuzla prodaja putničkog motornog vozila na kojem je nastupila totalna šteta.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 2.000 KM Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa pozicije „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“. Sredstva su odobrena u skladu sa Programom korištenja sredstava, a namijenjena su za nabavku opreme.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku o izmjenama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja za 2010. godinu. Izmjenama nije došlo do povećanja planiranih sredstava nego do izmjena po pojedinim vrstama troškova, a u skladu sa iskazanim potrebama u toku realizacije ovog Programa na terenu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava planiranih za

Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima. Izmjenama i dopunama je izvršena preraspodijeljena sredstava po pojedinim pozicijama dok ukupna pozicija nije mijenjanja.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije energetike i rudarstva o izmjenama Odluke o odobravanju finansijskih sredstava JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Izmijenjenom Odlukom odobren je prijenos 700.000 KM kao učešće u realizaciji Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. Ova Odluka usklađena je sa Operativnim planom Budžeta Tuzlanskog kantona za period oktobar-decembar 2010. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva o odobravanju 19.000 KM privrednom društvu „Bosnia valves“ DOO Tuzla. Sredstva su odobrena za plaćanje električne energije.

Na ime finansiranja troškova upravljanja Zaštićenim pejzažom „Konjuh“ u 2010. godini Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o odobravanju sredstava JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj u iznosu od 50.000 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Zaključak kojim se nalaže Kantonalnom pravobranilaštvu da u roku od 5 dana pokrene postupak za iseljenje bivših sudija Općinskog suda u Lukavcu kao bespravnih korisnika stanova koji se nalaze u stmabeno-poslovnom objeku D7-D8 u Lukavcu i navedne stanove preda u posjed Vlade Kantona. Kantonalno prvobranilaštvo je zaduženo i da preduzeme sve potrebne radnje i aktivnosti u vezi sa podnošenjem tužbe kod nadležnog suda radi utvrđivanja prava vlasništva nad navedenim stanovima kako bi se na osnovu sudske odluke, a u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama izvršio upis prava vlasništva u korist Tuzlanskog kantona. Nakon okončanja postupka zatražit će se izjašnjenje Skupštine Kantona o načinu raspolaganja sa četiri stana koja se nalaze u navedenom stambeno-poslovnom objektu u Lukavcu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Rješenje o formiranju Komisije čiji je zadatak da u saradnji sa Općinskim sudom Tuzla izvrši primopredaju stana u Ulici Ratka Perića u stambeno-poslovnom objektu D7-D8 u Lukavcu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Zaključak da se ne protivi ponudi „Soda Sanayi“ A.S. iz Ista

nbula za kupovinom udjela i zemljišta stečajnog dužnika DD „Fabrika sode“ Lukavac, te ovlašćuje Kantonalno pravobranilaštvo da pomenuti stav iznese u toku stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom DD „Fabrika sode“ Lukavac.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluku o prijemu pripravnika-volontera koji će praksu obavljati u pravosudnim organima u Tuzlanskom kantonu. Kako je precizirano odlukom radi se o ukupnom broju od 26 pripravnika volontera za što su zahtjeve Ministarstvu pravosuđa i uprave TK uputili sudovi i Kantonalno tužilaštvo. Pripravnici-volonteri neće primati naknadu za svoj rad, ali obaveze poslodavca za svakog volontera su izmirivanje obaveza po osnovu zdravstvenog, penzijsko-invalidskog osiguranja, toplog obraoka i prijevoza.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Odluku o utvrđivanju plana novčanih tokova za period oktobar-decembar 2010. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period oktobar-decembar 2010. godine. Ovom odlukom odobreni su rashodi i izdaci u iznosu od 108.349.381,82 KM, čime je omogućeno ispunjavanje obaveza po Sporazumu koji je Vlada TK usvojila sa predstavnicima sindikata.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je u donijela odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesece novembar i decembar 2010. godine i visine naknade plaće za korištenje godišnjeg odmora za 2010.godinu. Odlukama je utvrđeno da visina naknade za ishranu ostane nepromijenjena i da za oba pomenuta mjeseca iznosi 7 KM po izrađenom radu, a visina naknade za korištenje godišnjeg odmora je utvrđena u iznosu od 400 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mjesec decembar 2010. godine. Ovom Odlukom utvrđena je osnovica za mjesec debembar u iznosu od 390 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanja kriterija o utrošku sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, što je suštinski usklađivanje sa jučer usvojenim Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 5.000 KM sa pozicije Tekuća rezerva. Pomenuta sredstva bit će utrošena za rekonstrukciju dijela školske zgrade u cilju obezbjeđenja dodatnog učioničkog prostora u OŠ „Podorašje“ u Srebreniku.

(SodaLIVE.ba)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x