Javni konkurs za prijem kandidata u činu policajca i mlađeg inspektora

11 12.178

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona, br: 6/06, 11/07 i 16/11), Komisija za izbor Ministarstva uutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS
za prijem kandidata u činu policajca i činu mlađeg inspektora
u Upravi policije MUP-a TK-a

 1. U ČINU POLICAJCA: kao prvi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme – 40 (četrdeset) izvršilaca.
 2. U ČINU MLAĐEG INSPEKTORA: kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa namjanje završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja 180 ili 240 ECTS bodova ili sa najmanje završenim VI stepenom školske spreme – 10 ( deset ) izvršilaca.

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta pod rednim brojem 1 i 2. moraju ispunjavati opće uslove, na dan objavljivanja javnog konkursa.

Opći uslovi za kandidate:

 1. državljanstvo Bosne i Hercegovine,
 2. životna dob između 18 i 27 godina za početni čin policajac i do 35 godina za početni čin mlađi inspektor,
 3. najmanje IV stepen školske spreme za čin policajca a najmanje završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja 180 ili 240 ECTS bodova ili sa najmanje završenim VI stepenom školske spreme za čin mlađeg inspektora.
 4. ljekarsko uvjerenje, ne starije od 3 (tri ) mjeseca, kao dokaz o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad.
 5. da kandidat nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije,
 6. da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv bezbjednosti saobraćaja u skladu sa krivičnim zakonodavstvom,
 7. da kandidat nije optužen od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

Pored opštih uslova, kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mijesta pod rednim 2. moraju ispunjavat i posebne uslove u pogledu vrste školske spreme na dan objavljivanja javnog konkursa.

Posebni uslovi za kandidate:

 • Fakultet kriminalističkih nauka, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Saobraćajni fakultet, Fakultet političkih nauka-Odsjek sigurnosti, Filozofski fakultet, Prirodno-matematički fakultet-Odsjek biologija, Farmaceutski fakultet, Medicinski fakultet.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca),
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 3 mjeseca),
 • diploma o završenoj školskoj spremi IV odnosno prvog ciklusa visokog obrazovanja 180 ili 240 ECTS bodova ili najmanje VI stepena školske spreme,
 • ljekarsko uvjerenje ne starije od 3 ( tri ) mjeseca kao dokaz o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad,
 • izjava kandidata ovjerena u općini, sudu ili kod notara, da kandidat nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije,
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od strane nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca),
 • izjava kandidata ovjerena u općini, sudu ili kod notara da kandidat nije optužen od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom,
 • ovjerena fotokopija lične karte.

Prijavni obrazac (aplikacija ) će biti dostupna kandidatima u sjedištu MUP TK-a, u Tuzli, Turalibegova bb ( pisarnica MUP TK-a), kao i na internet stranici MUP TK-a.

Popunjen prijavni obrazac (aplikaciju) na konkurs sa potrebnom dokumentacijom ( originale ili ovjerene fotokopije dokumenata), kandidati će isključivo lično predavati u pisarnici MUP TK-a, u sjedištu u Tuzli, ulica Turalibegova bb, u vremenu od 07,30 do 16,00 časova svakog radnog dana.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

O primljenoj prijavi na konkurs, kandidatima će se izdati odgovarajuća potvrda koja će sadržavati popis priloženih dokumenata i biti potpisana od strane kandidata i službenog lica koje je primilo prijavu i potrebnu dokumentaciju.

Kopija potvrde bit će priložena uz prijavni obrazac kandidata.

Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju imaju pravo pristupa testiranju koje uključuje test opšteg znanja, uključujući pisani rad, test fizičke sposobnosti, intervju i ljekarski pregled.

Datum, vrijeme i mjesto testiranja navedenih kandidata biće objavljeno na oglasnoj ploči MUP TK-a u sjedištu, na internet stranici MUP TK-a i informacije kandidati mogu dobiti na telefon broj 035 – 250 – 011.

Test opšteg znanja obuhvata sljedeće oblasti:

 • osnove ustavnog sistema (Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona),
 • organizacija organa državne uprave,
 • upravni postupak i upravni spor,
 • osnove radnih odnosa,
 • kancelarijsko poslovanje u organima uprave,
 • zakon o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona,
 • zakon o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona,
 • krivični zakon i zakon o krivičnom postupku ( Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,
 • zakon o prekršajima ( Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine).

Kandidat koji ostvari 15 bodova i manje i test ocijenjen ocjenom 1 eliminiše kandidata iz daljnjeg testiranja i procesa odabira.

Provjera fizičke sposobnosti za prijem u policijsku službu ( morfološki test i test motoričkih – fizičkih sposobnosti, obavit će se u skladu sa Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja, testiranja kandidata za odabir u činu policajca i činu mlađeg inspektora.

Kriteriji morfološkog statusa su eliminatorni.

Test motoričkih ( fizičkih sposobnosti) je eliminatoran.

Kandidat koji je uspješno položio test opšteg znanja i test fizičke sposobnosti pristupa intervjuu na kojem mu članovi Komisije za izbor postavljaju određeni broj pitanja.

Broj pitanja koja se postavljaju na intervjuu utvrđuje Komisija za izbor i ista imaju za cilj da utvrde personalne karakteristike i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta na koje se prijavio.

Kandidat koji ne položi jedan od testova ili ne pristupi testiranju isključuje se iz daljeg procesa odabira.

Komisija za izbor objavljuje na svojoj oglasnoj ploči i web stranici MUP TK-a, listu sa rezultatima postignutim na svakom testu kao i konačne rezultate svih kandidata koji su pristupili testovima najkasnije u roku od 30 dana od dana posljednjeg testiranja.

Na bodovnoj listi se navode i kandidati koji su uspješno završili testiranje i kandidati koji su predloženi za pohađanje osnovne obuke za kadete.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima neometan pristup rezultatima svojih testova.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja liste, svaki kandidat može izjaviti žalbu policijskom odboru MUP TK-a.

Kad Policijski odbor odluči o svim podnesenim žalbama policijski komesar će odobrit listu kandidata predloženih za osnovnu obuku za kadete.

Nakon odobravanja liste predloženih kandidata, kandidati će biti podvrgnuti sigurnosnim provjerama u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka.

Nakon prijema konačne i obavezujuće odluke o sigurnosnim provjerama, Komisija za izbor objavljuje na oglasnoj ploči MUP TK-a, kao i na web stranici MUP TK-a, konačnu listu kandidata koji će biti upućeni na osnovnu obuku za kadete.

U slučaju da kandidat ne prođe sigurnosne provjere, biće predložen sljedeći kandidat sa liste koji te uslove ispunjava.

Konkurs ostaje otvoren 30 ( trideset ) dana od dana objavljivanja konkursa u tri dnevna lista, oglasnoj ploči MUP-a TK-a i na web stranici MUP TK-a.

Odabir za prijem kandidata za čin policajca i čin mlađeg inspektora u upravi policije MUP-a TK-a, vršit će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/06, 11/07 i 16/11), Pravilnikom o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika MUP TK-a broj: 08-01-02.2-33/12 od 27.01.2012.godine, Pravilnikom o jedinstvenim zdravstvenim uslovima policijskih službenika i kandidata za prijem na rad, vrstama zdravstvenih pregleda, razlozima i vremenu njihovog vršenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona broj: 08-01-02-156/07 od 14.05.2007.godine i broj: 08-01-02-337/09 od 06.10.2009.godine i Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za odabir u činu policajca i činu mlađeg inspektora broj: 08-05/1-02-2-41/12 od 30.01.2012.godine.

Odabrani kandidati pohađaju osnovnu obuku kao kadeti na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Sarajevo u trajanju od 12 ( dvanaest ) mjeseci u činu policajca kao prvi nivo pristupanja za kandidate i 6 ( šest ) mjeseci u činu mlađeg inspektora kao drugi nivo pristupanja za kandidate.

Po završetku osnovne obuke kadeti preuzimaju dužnost policijskih službenika i odrađuju probni rad u trajanju od 12 ( dvanaest ) mjeseci.

Aplikaciju/prijavu za navedeni konkurs možete preuzeti na linku Prijavni obrazac ili u pisarnici MUP TK-a (zgrada sjedišta MUP TK-a, Tuzla, Turalibegova bb).

(SodaLIVE.ba)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
11 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Your Name...

hhheeee,,,biće biće

željo

Eh sad će biti gungule i potezanja veza na svim osnovama.Zaboravili su napisat da se traži i stranačka pripadnost tj.odanost do kraja života haha.

zoro

cuj konkurs,, pa konkurs je samo za budale tu su vec primljeni ljudi bio sam dva puta budala do sad treci put necu

zigi

Slazem se sa gore navedenim cinjenicama,nisu naveli ko je kome stela i stranacka pripadnost,i koliko para treba da se uleti,konkurs je bas samo za budale,i ja sam nekoliko puta ubacivao za miliciju ehehh samo dodje odbijenica i unaprijed se zna ko je dobio posao,al eto ovo treba svatiti ko igru i zabavu ko loto ko ubaci i ucestvuje more se nadati necemu!? Neznam sza da mislim,i kazem!?

Rio

ako ko zna gdje ce i kako biti objavljena lista kandidata po zavrsetku konkursa neka javi e-mail:ridvanhim@gmail.com

emir

kad je testiranje ,,znal ko???

ostali

Nikad robom !!!

said

zana se koj primljen u policiju onaj koj dao pare primljen je ako nije nista od toga to je istina na zalost

COOoo

Jel zna neko br na koi se moze pozvati akademija ??

stefan lazendic

Da idem uz glavnoga inspektora.

Anida

Ništa lakše, vidimo se 2019 😀

11
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x