Izvještaj sa 109. redovne sjednice Vlade TK

0 732

109. sjednica vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Ovim izmjenama i dopunama planiran je ukupan Budžet od 373 398 674,60 KM. To je za 6,7 miliona KM manje u odnosu na na prve izmjene i dopune Budžeta, a do smanjenja je došlo u dijelu izmjena i dopuna raporeda prihoda po osnovu namjenskih i vlastiti prihoda, grantova i donacija. U dijelu budžetskih prihoda odnosno rashoda nije predviđeno ukupno smanjenje nego samo preraspodjele predviđenih rashoda.  Razlog za drugu izmjenu i dopunu Budžeta Tuzlanskog kantona je potreba da se obezbijede nedostajuća sredstva za isplatu plaća budžetskih korisnika, u skladu sa Sporazumom koji je Vlada Tuzlanskog kantona potpisala sa sindikatima budžetskih korisnika. U skladu s tim umanjena je pozicija na kojoj su planirana sredstva za naknade zaposlenih za oko dva miliona, a za netšo više od četiri miliona KM povećana je pozicija na kojoj su planirana sredstva za bruto plaće. Do manjih smanjenja došlo je i na pozicijama na kojima su planirana sredstva za materijalne troškove, tekuće i kapitalne grantove, izdatke za kamate i ostale naknade i kapitalne izdatke.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ODLUKE O RIVREMENOM FINANSIRANJU TUZLANSKOG KANTONA U PRVA TRI MJESECA 2010. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 31.1.2010-31.3.2010. godine. Kako objektivno neće biti moguće da Budžet Tuzlanskog kantona za narednu godinu bude donesen do kraja 2009. godine, u cilju blagovremenog razmatranja Odluke o privremenom finansiranju na Skupštini Kantona Vlada je danas utvrdila prijedlog ove Odluke. Privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona u prva tri mjeseca naredne godine predloženo je u iznosu od 74 031 575,00 KM i ono će se izvršavati u skladu sa prioritetima utvrđenim Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.

Budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne odobri Budžet Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O INSPEKCIJI ZA OBRAZOVANJE, NAUKU,

KULTURU I SPORT TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Nacrt Zakona o inspekciji za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje ovog Zakona je potreba da se unaprijedi nadzor nad institucijama obrazovanja, nauke, kulture i sporta na području Tuzlanskog kantona. Prethodni Zakon o inspekciji za obrazovanje je donesen 1996. godine i većina njegovih odredbi je prevaziđena, jer je nakon njegovog donošenja, usvojen niz Zakona, podzakonskih akata, općih i pojedinačnih propisa koji su na drugačiji način regulisali pojedina pitanja iz pomenutih oblasti. Inspekcijski nadzor prema ovom Zakonu vrši Inspektorat, kao organizaciona jedinica u sastavu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a poslove inspekcijskog nadzora vrše glavni kantonalni inspektori i kantonalni inspektori, kao državni službenici sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima. Zakonom se precizira preventivno djelovanje kantonalnih inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora, organizacija inspektorata, inspekcijskih poslova, prava, obaveze i odgovornost kantonalnih inspektora, prava i obaveze subjekata nadzora, postupak inspekcijskog nadzora, pravni lijekovi protiv rješenja i zaključaka kantonalnih inspektora i izvršenje upravnih mjera.

Zakon definiše i prekršaje i prekršajne kazne za pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu te prekršaje i prekršajne kazne za fizička lica.

DATA SAGLASNOST NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2010. godinu.

Planom je predviđeno da prihodi odnosno rashodi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za narednu godinu budu 182 605 771 KM, što je na nivou ovogodišnjih prihoda i  rashoda.

Najznačajniji dio sredstava 179 108 027 KM planiran je za osiguranje prava na korištenje zdravstvene zaštite i prava na novčane naknade i pomoć osiguranim licima sa područja Kantona.Za program primarne zdravstvene zaštite planirano je 37 192 453 KM, za program porodične medicine 18 902 747 KM, a za program specijalističko-konsultativno-zdravstvene zaštite vanbolničkog i bolničkog nivoa 24 134 418 KM.

Za program lijekova na recept planirano je 31 553 613 KM, za bolničku zaštitu sekundarnog nivoa 44 137 256 KM, a za program bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa 10 475 762 KM.

Danas je data i saglasnost na prijedlog Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2010. godinu.

O ovim dokumentima konačnu riječ dat će Skupština Tuzlanskog kantona.

DATA SAGLASNOST NA FINANSIJSKI PLAN JU SLUŽBA ZAZAPOŠLJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Finansijski plan javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Ovim planom predviđeni su ukupni prihodi odnosno rashodi Službe za zapošljavanje od 41 229 978 KM, što je za oko 7 miliona KM manje u odnosu na plan za 2009. godinu.

Finansijski plan je urađen u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Smjernicama i ciljevima fiskalne politike za narednu godinu Vlade Tuzlanskog kantona i analize ostvarenja prihoda Službe po osnovu doprinosa koje uplaćuju poslodavci i zaposlenici za osiguranje od nezaposlenosti za prvih devet mjeseci ove godine. U skladu s tim planirano je povećanje prihoda od doprinosa od 1,9%.

U okviru prihoda planiran je iznos od 2 606 578 KM kao doznaka Federalnog zavoda za zapošljavanje za pokriće prioritetnih rashoda Službe i 24 590 352 KM kao doznaka od institucija u cilju realizacije Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica te realizaciju programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji će u procesu privatizacije, stečaja, likvidacije i prestrukturiranja preduzeća ostati bez posla.

Inače, rashodima je, za programe za socijalno zbrinjavanje zaposlenika, koji će ostati bez posla, planirano 2 400 000,00 KM, za novčane naknade nezaposlenih 8 000 000,00 KM, a za novčane naknade demobilisanim borcima 21 887 251,00 KM. Za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih planirano je 5 000 000,00 KM, a za transfere u cilju podsticaja zapošljavanja planirano je 827 102,00 KM.

O Finansijskom planu JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona konačnu riječ dat će Skupština Kantona.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU CILJEVA I POLITIKE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2009. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o ostvarenju Ciljeva i politika Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. U Izvještaju je navedeno da su Ciljevi i politika Tuzlanskog kantona za 2009. godinu utvrđeni uz uvažavanje procjena da će se svjetska ekonomska kriza u značajnoj mjeri odraziti na realni sektor u BiH, posebno na dio izvozno orijentisane privrede.

Pad industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini snažno je, još krajem 2008. godine, uticao na pad prihoda od indirektnih poreza, kao najznačajnijeg dijela budžetskih prihoda svih nivoa vlasti pa tako i Tuzlanskog kantona. Zbog toga je u izvršavanju Ciljeva i politike za 2009. godinu prioritet dat očuvanju finansijske stabilnosti Tuzlanskog kantona.

Zahvaljujući poduzetim mjerama štednje odmah na početku godine, ograničavanjem nivoa potrošnje i donošenjem operativnih planova potrošnje spriječeni su značajniji poremećaji u funkcionisanju i izvršavanju ustavnih obaveza vlasti Tuzlanskog kantona. Poduzete su i sve mjere kako bi Tuzlanski kanton  ispunio uslove za Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, u koji je ušla Bosna i Hercegovina u cilju prevladavanja globalne krize. Javna potrošnja, za koju je bio zacrtan cilj da se zadrži na nivou 2008. godine je značajno smanjena, prvenstveno racionalizacijom materijalnih troškova.

Najosjetljivije pitanje u 2009. godini bilo je pitanje očuvanja radnih mjesta. Za prvih deset mjeseci 2009. godine broj nezaposlenih u Tuzlanskom kanton, nažalost, se povećao za 2 976 osoba u odnosu na decembar 2008. godine, a broj zaposlenih u avgustu je bio za 1 613 manji u odnosu na decembar prošle godine.

Nakon prošlogodišnje podrške privrednim društvima, a koje je rezultiralo upošljavanjem više od 250 osoba, iz Budžeta Tuzlanskog kantona je, u cilju ublažavanja efekata krize na rast nezaposlenosti, na početku 2009. godine godine privredi stavljeno na raspolaganje 5,5 miliona KM vrlo povoljnih kreditnih sredstava.

U sjeni aktivnosti koje su bile usmjerene na očuvanje finansijske stabilnosti i sprečavanje eskalacije problema u oblasti zapošljavanja Tuzlanski kanton u 2009. godine ostala je i realizacija niza ključnih zadataka kao što je usvanje Strategije razvoja i Strategije zapošljavanja do 2013. godine.U oblasti zaštite okolice također je načinjen značajan iskorak usvajanjem Zakona o zaštiti Planine Konjuh. U cilju efikasnijeg provodjenja pravde i stvaranja uslova za još bolju dostupnost pravosudnih organa građanima u 2009. godini formirane su dvije važne institucije: Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći građanima i Disciplinski centar za maloljetnike. Izvještaji Ministarstva unutrašnjih poslova pokazuju da je u 2009. godine unaprijedjeno ukupno stanje lične i imovinske bezbjednosti građana Kantona. U oblasti zdravstvene zaštite 2009. godinu svakako možemo označiti kao historijsku. Uz očuvanje izuzetnog nivoa razvoja zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona ove godine završen je najznačajniji projekat u oblasti zdravstva koji je realizovan u BiH, ali i u regionu u posljednjih nekoliko desetljeća. Riječ je o Plavoj bolnici koja je uspješno započela sa radom.  U razvoj vodoprivredne infrastrukture i ove godine su uložena značajna finansijska sredstva, a ono što treba izdvojiti je svakako uspješno okončanje I i početak II faze sanacije Brane Modrac, najznačajnije poslijeratne investicije u Tuzlanskom kantonu. Ovaj Izvještaj razmatrat će i Skupština Tuzlanskog kantona na godišnjoj sjednici.

UTVRĐENI CILJEVI I POLITIKE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Ciljeve i politike Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Nastavak restriktivne javne potrošnje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini bit će jedan od prioriteta ekonomske politike za period 2010-2012. godina, sa osnovnim ciljem održavanja stabilnog fiskalnog sistema i kontrole potrošnje.

To je bila i polazna osnova za izradu Prijedloga Ciljeva i politike Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Naredna godina bit će u znaku nastavka mjera štednje koje su bile na snazi i u 2009. godini. Štednja će se prvenstveno nastaviti u dijelu potrošnje, dok će nivo ulaganja u razvoj biti povećan. Najznačajniji dio sredstava iz nove tranše Aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom bit će usmjeren upravo u razvoj i kapitalne investicije.

U tom pravcu bit će usmjeren i povećani dio poreznih prihoda ukoliko se ostvare procjene da bi prihodi od indirektnih poreza naredne godine u Tuzlanskom kantonu trebali imati rast za 3,7%. U skladu sa usvojenom Strategijom razvoja narednu godinu treba iskoristiti za poduzimanje organizovanih mjera na pokretanju i provođenju važnih reformi u socijalnom sektoru i ekonomiji, restrukturiranje privrede i pripremu studijske dokumentacije i finansijskih aranžmana za intenziviranje javnih investicija, a kroz dodatnu edukaciju osigurati podizanje radnih vještina uposlenih i onih koji na tržištu rada čekaju uposlenje. Kvalitet ovih mjera u značajnoj će mjeri ovisiti od usklađenosti djelovanja različitih nivoa vlasti i na tom planu je neophodno unaprijediti saradnju.

Među najvažnijim ciljevima zacrtanim za 2010. godinu su: finansijska stabilnost Kantona, smanjenje javne potrošnje, efikasno provođenje pravde uz dostupnost pravosudnih organa svim građanima, suzbijanje i prevencija maloljetničke delikvencije, lična i imovinska bezbjednost građana, stabiliziranje stanje u privredi, poticaj razvoju poduzetništva, zaustaviti rast nezaposlenosti i očuvanje dostignutog nivoa socijalne zaštite. Cilj u narednoj godini je, između ostalog, i unaprijediti sistem stambenog zbrinjavanja boračke populacije, nastavak podrške održivom povratku, povećanje nivoa primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije, funkcionalan i kvalitetan sistem zdravstvene zaštite, unapređenje kvaliteta okolice. O ovom dokumentu konačnu riječ će dati Skupština Tuzlanskog kantona na godišnjoj sjednici Skupštine.

USVOJEN PROGRAM RADA VLADE KANTONA ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program rada za 2010. godinu. Program je usklađen sa Prijedlogom Ciljeva i politika Tuzlanskog kanton za narednu godinu i sadrži mjere koje će biti dio instrumenata za provođenje programskih ciljeva i projekata definisanih tim Dokumentom.

U okviru Programa su precizirane mjere normativne  i studijsko-analitičke te informativne djelatnosti čija je realizacija planirana u narednoj godini. Planirano je donošenje više do 140 različitih mjera iz svih resora koji su u nadležnosti Vlade Tuzlanskog kantona odnosno njenih ministarstava i kantonalnih uprava i direkcija.

USVOJEN PROGRAM RADA KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Programom su planirani inspekcijski poslovi iz nadležnosti Kantona, upravne i druge mjere u obavljanju inspekcijskog nadzora, donošenje programa i planova obavljanja inspekcijskih nadzora za kantonalne inspekcije, vođenje evidencije o obavljanju i inspekcijskim nadzorima te evidencije o službenim iskaznicama kantonalnih inspektora. Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove će realizirati pet inspektorata i to za oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i veterinarstva, urbanizma, građevinarstva, ekologije i industrije, prometa roba, usluga i saobraćaja, rada, zaštite na radu i socijalne zaštite, sanitarne, zdravstvene i farmaceutske poslove te odjeljenje za stručne i zajedničke poslove Uprave.

OBAVLJENE PRIPREME ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE PUTEVA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području Tuzlanskog kantona za sezonu 2009/2010. godina. Kada je u pitanju pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti općina, situacija je različita, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva, obave što efikasnije.

Izvršene su sve pripreme predviđene Planom zaštite i i spašavanja od prirodnih  i drugih nesreća.Direkcija cesta Tuzla je blagovremeno potpisala ugovore sa firmama, koje su kao najpovoljnije, odabrane za zimsko održavanje 20 regionalnih puteva u Tuzlanskom kantonu.

I Federalna direkcija cesta je blagovremeno sklopila ugovore za zimsko održavanje 9 magistralnih puteva u Tuzlanskom kantonu, sa četiri firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom i drugim sredstvima neophodnim za ove poslove.

Ukoliko intenzitet sniježnih padavina bude u normalnim granicama neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja u Tuzlanskom kantonu. Ipak, za slučaj potrebe da se na određenom području proglasi stanje prirodne nepogode, usljed sniježnih padavina, općinske službe civilne zaštite su izvršile neophodne pripreme za angažovanje pripadnika civilne zaštite i građana.

ZA 50% SMANJENE NAJNIŽE CIJENE ZAKUPA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni Odluke o općim uslovima i kriterijima za dodjelu u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Odlukom su minimalne cijene zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta smanjene za 50%. Tako godišnja cijena zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta po 1 ha ne može biti manja do

–          100 KM za poljoprivredno zemljište 1 i 2 katastarske klase

–            75 KM za poljoprivredno zemljište 3 i 4 katastarske klase

–            60 KM za poljoprivredno zemljište 5 i 6 katastarske klase

–            50 KM za poljoprivredno zemljište 7 i 8 katastarske klase

Godišnja cijena zakupa neuređenog i zapuštenog državnog poljoprivrednog zemljišta može biti manja od navedenih cijena. Ova Odluka će se primjenjivati od 1.1.2010. godine.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Na teret organizacione jedinice „Sredstava sa ESCROW računa“ u korist Organizacione jedinice „Civilne žrtve rata-civilne invalidnine“ prepraspoređeno je 460 000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama Programa utroška sredstava od koncesija dodijeljenih za resor Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja. Izmjena je tehničkog karaktera u dijelu koji se odnosi na korisnike sredstava za sanaciju i rekonstrukciju lovačkog doma „Lovačkog društva“ Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva kojom je Fabrici obuće „Aida“ DD Tuzla odobreno 100 000,00 KM. Sredstva su odobrena za pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, plaćanje troškova poslovanja i materijalnog zbrinjavanja dijela radno neangažovanih zaposlenika.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2009. godini. Razlog za donošenje ove Odluke je potreba usklađivanja Programa sa Izmjenama i dopunama Budžeta.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela deset odluka o izmjenama ranije donesenih odluka o dodjeli stanova u vlasništvo, a u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Ovim odlukama tehnički su precizirane lokacije stanova.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o raspisivanju javnog oglasa za nominovanje i izbor kandidata članova Školskih odbora iz reda osnivača u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak. Dopunama je predviđena pozicija stručnog saradnika za ekonomso-finansijske i poslove interne kontrole.

U okviru Kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na imenovanje privremenih školskih odbora u šest osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu u kojima školskim odborima mandat prestaje 17. decembra ove godine. Privremeni školski odbori imenovani su na 90 dana.

(SodaLIVE.ba)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x