Izvještaj sa 103. redovne sjednice Vlade TK

0 602

UTVRĐENE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Vlada tk sjednicaVlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona. Izmjenama i dopunama je predviđena mogućnost da student u narednu godinu studija, unutar trajanja jednog ciklusa, može prenijeti najviše 10 ECTS bodova ili najviše dva predmeta, ukoliko nose više od 10 ECTS bodova. Također se precizira i odredba kojom se utvrđuje način na koji student koji se sam finansira može dobiti status studenta koji se finansira iz budžeta. Zakonom je precizrano da je uslov za to ostvarenje 60 ECTS bodova i ne postavljaju se nikakvi dodatni uslovi. Izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju tretirana su i pitanja izbora rektora javnog univerziteta i direktora javne visokoškolske ustanove, a između ostalog, preciziraju se i uslovi za izbor akademskog osoblja u nastavno-naučna i umjetnička nastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi i visokoj školi i eliminišu nedoumice koje su postojale u prethodnom periodu primjene ovog Zakona. Naime, Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine propisani su minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u nastavno-naučna i umjetnička zvanja na visokoškolskoj ustanovi, odnosno nastavna i umjetnička zvanja na visokoj školi, ostavljajući na taj način nadležnim vlastima da prilikom uredjivanja ovog pitanja svojim propisima utvrde jedinstvene uslove. Predviđeno je i da je rektor Univerziteta član Senata po funkciji. Inače, ove izmjene i dopune Zakona o visokom obazovanju pripremljene su na osnovu amandmana koje su na posljednjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona uputili poslanici Skupštine uz zahtjev da se Prijedlog ovog Zakona pripremi po hitnoj proceduri.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica. Dopunama su Zakonom obuhvaćeni i borci narodnooslobodilačkog rata od 1941. do 1945 godine, mirnodopski vojni invalidi, korisnici prava invalidske zaštite, a koji su ta prava stekli do 6.4.1992. godine i članovi njihovih porodica. Mirnodopskim vojnim invalidom, koji je svoje pravo stekao do 6.4.1992. godine, u smislu ovog Zakona, smatra se osoba, kojoj je taj status priznat Zakonom o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca i čija su prava po tom osnovu utvrđena rješenjem nadležnog organa. Inače, dopuna ovog Zakona utvrđena je na zahtjev Saveza antifašista boraca narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona. Tim se omogućava da i borci NOR-a i mirnodopski vojni invalidi i članovi njihovih porodica, ukoliko pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu, ostvaruju to na osnovu ovog Zakona. Skupštini Tuzlanskog kantona bit će predloženo da Prijedlog ovog zakona razmatra po skraćenom postupku. Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i člnaova njihovih porodica. Odlukom je predviđeno da Komisija koja utvrđuje prijedloge za stacionarno ili ambulantno banjsko-klimatsko liječenje ima tri člana i to jednog ljekara specijalistu i dva predstavnika Ministarstva za boračka pitanja. Time je ova Odluka usklađena sa Vladinom Odlukom o načinu obrazovanja komisija, radnih grupa i drugih radnih tijela.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PRVIH OSAM MJESECI 2009. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1-31.8.2009. godine. U prvih osam mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi od 189 861 579,87 KM što je za 9,06% manje u odnosu na isti period prošle godine. Prihodi od indirektnih poreza iznosili su 127 519 833,58 KM što je za 15% manje u odnosu na isti period 2008. godine. U prvih osam mjeseci ostvareni su rashodi od 194 021 979,82 KM. Deficit od 4 160 399,95 KM manji je u odnosu na deficit koji je Tuzlanski kanton bilježio u prvih sedam mjesci 2009. godine. Najznačajniji rashodi su na poziciji bruto plaća i doprinosa poslodavaca te naknada zaposlenima za što je u prvih osam mjeseci utrošeno 135 549 003,81 KM što je za 969 953,31 KM više u odnosu na isti period prošle godine. Danas je usvojen i Izvještaj o utrošku tekuće rezerve. U prvih osam mjeseci 2009. godine sa pozicije Tekuće rezerve utrošeno je 454 300,00 KM, što je 53,45% u odnosu na ukupan plan Tekuće rezerve. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku ministra finansija o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period juli-septembar 2009. godine. Izmjene i dopune su bile neophodne kako bi se obezbijedila sredstva u Operativnom planu za isplatu plaća budžetskih korisnika za septembar, a u skladu sa Sporazumom koji je potpisan između sindikata budžetskih korisnika i Vlade Tuzlanskog kantona.

ODOBRENA SREDSTVA ZA KAPITALNE IZDATKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela dvije odluke kojima je odobreno 300 000,00 KM za kapitalne izdatke Ministarstva unutrašnjih poslova. Za nabavku komparativnog mikroskopa odobreno je 200 000,00 KM, a za obezbjeđenje građevinske dozvole za Policijsku stanicu Istok odobreno je 100 000,00 KM. Vlada je danas donijela i dvije odluke kojima je Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa odobreno 159 197,21 KM. Za plaćanje otkupa softver-Microsoft licence-pretplatničke pristupnice, za potrebe Tuzlanskog kantona, odobreno je 149 997,21 KM, a za nabavku glavne telefonske centrale u zgradi u kojoj je smještena Vlada odobreno je 9 200,00 KM.

ODOBRENA SREDSTVA NAMIJENJENA ZA RAZVOJ NERAZVIJENIH DIJELOVA OPĆINA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na sedam odluka Mnistarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojima su odobrena sredstva općinama prikupljena po osnovu odredaba Zakona o šumama. Na ime razvoja nerazvijenih dijelova općina, a u skladu sa Zakonom o šumama koji propisuje da 2% prikupljenih sredstava pripada općinama, općini Kladanj je odobreno 76 097,00 KM. Općni Živinice odobreno je 9 464,00 KM, općini Banovići 8 010,00 KM, općini Lukavac 5 717,00 KM, općini Srebrenik 3 266,00 KM, općini Čelić 7 536,00 KM i općini Sapna 4 082,00 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela tri odluke o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Riječ je o donacijama od 57 925,0 KM koje je Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke za sufinansiranje nabavke udžbenika učenicima osnovnih škola i dvije donacije Općine Banovići dodijeljenim javnim ustanovama OŠ „Treštenica“ Banovići i Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija i postupka za raspodjelu sredstava planiranih za nauku, na poziciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Izmjena Odluke bila je neophodno zbog promjene na ovoj poziciji do koje je došlo prilikom izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava na budžetskoj poziciji Ministarstva industrije, energetike u rudarstva „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“. Ovom Odlukom predviđena je i pozicija „Pozajmljivanje javnim preduzećima“ sa koje će se dodjeljivati pozajmice privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti koja nemaju proizvodne aktivnosti, a koja će biti namijenjena za isplatu otpremnina radnicima u cilju rješavanja njihovog radno-pravnog statusa.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja u vezi sa izvještajem o namjenskom utrošku sredstava odobrenih Međunarodnom forumu Perspektive u 2008. godini. Kako je potvrđeno da su sredstva namjenski utrošena Vlada je stavila van snage zaključak Kolegija Vlade donesen u aprilu ove godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost za prijem četiri državna službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zemljišno-knjižnom uredu u Tuzli i dva državna službenika u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila tri amandmana na Prijedlog Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom „Konjuh“. Amandmanima su precizirani članovi kojima je u zaštićenim zonama predviđena sječa stabala uzgojno-sanitarnog karaktera odnosno sječa u skladu sa šumsko-privrednom osnovom.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 40 000,00 KM Fabrici obuće „Aida“ Tuzla. Sredstva su odobrena sa pozicije „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“ Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, za stvaranje uslova za nastavak proizvodnje i materijalno zbrinjavanje radnika koji nisu radno angažovani.

(SodaLIVE.ba)

0 0 votes
Ocijeni članak
PREPORUČUJEMO
guest
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x