Općina Lukavac ponovo traži vatrogasce, vozače, namještenike…

7 5.732

Na osnovu člana 74. i člana 83. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog organa državne službe općine Lukavac („Službeni glasnik općine Lukavac”, broj: 3/19), Općinski načelnik, objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika i namještenika-pripravnika u Jedinstveni općinski organ uprave općine Lukavac

 • 1/01 Vatrogasac – namještenik/referent u Službi civilne zaštite – 3 (tri) izvršioca;
 • 1/02 Vatrogasac – namještenik/referent – vozač specijalnih vozila u Službi civilne zaštite – 2 (dva) izvršioca;
 • 1/03 Namještenik – viši referent za ovjeravanje prepisa, potpisa i rukopisa u Službi za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu – 1 (jedan) izvršilac;
 • 1/04 Namještenik – pripravnik sa završenim SSS/IV stepenom stručne spreme, gimnazija, ekonomska ili tehnička škola u Službu za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu – 1 (jedan) izvršilac.

Opći uslovi za prijem namještenika:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
 4. da ima vrstu i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji,
 5. da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uslova iz člana 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, lica trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Lukavac, i to:

Za poziciju broj: 1/01 Vatrogasac – namještenik/referent:

 1. SSS/IV stepen stručne spreme tehničkog smjera ili KV/III stepen školske spreme odgovarajuće struke tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, hemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke), položen stručni ispit za namještenika za rad u organima državne službe, najmanje 6 mjeseci radnog staža na poslovima struke nakon sticanja stručne spreme, položen ispit za profesionalnog vatrogasca.

Za poziciju broj: 1/02 Vatrogasac – namještenik/referent – vozač specijalnih vozila:

 1. SSS/IV stepen stručne spreme tehničkog smjera ili KV/III stepen školske spreme odgovarajuće struke tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, hemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke), položen stručni ispit za namještenika za rad u organima državne službe, najmanje 6 mjeseci radnog staža na poslovima struke nakon sticanja stručne spreme, položen ispit za profesionalnog vatrogasca, položen vozački ispit “C” kategorije.

Za poziciju broj: 1/03 Namještenik – viši referent za ovjeravanje prepisa, potpisa i rukopisa:

 1. SSS/IV stepen stručne spreme, gimnazija, ekonomska ili upravna škola, položen stručni ispit za namještenika za rad u organima državne službe, najmanje 10 mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole i poznavanje rada na računaru.

Za poziciju broj: 1/04 Namještenik – pripravnik:

 1. SSS/IV stepen stručne spreme, gimnazija, ekonomska ili tehnička škola,
 2. da nema ostvaren radni staž nakon završene srednje škole.

Spisak potrebnih dokumenata (original ili ovjerena kopija):

 1. prijava na Javni oglas, sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa, broj telefona, e-mail adresa),
 2. važeći izvod iz matične knjige rođenih,
 3. uvjerenje o državljanstvu BiH (ne stariji od 6 mjeseci),
 4. diploma o završenoj srednjoj školi,
 5. svjedodžba o završenom svakom razredu srednje škole,
 6. ovjerena izjava da lice u poslednje 2 (dvije) godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (ne starija od 3 mjeseca),
 7. ovjerena izjava da lice nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (ne starija od 3 mjeseca),
 8. dokaz o radnom stažu (za poziciju 1/01, 1/02 i 1/03),
 9. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike (za poziciju 1/01, 1/02 i 1/03),
 10. dokaz o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca (za poziciju 1/01 i 1/02),
 11. dokaz o položenom vozačkom ispitu “C” kategorije (za poziciju 1/02),
 12. dokaz o poznavanju rada na računaru (za poziciju 1/03),
 13. dokaz da lice nema radni staž u struci nakon sticanja srednje stručne spreme (ovjerena izjava) i dokaz da se nalazi na evidenciji JU Službe za zapošljavanje (za poziciju 1/04),
 14. dokaz o pripadnosti kategoriji boračke populacije: ratni vojni invalidi i članovi njihove uže porodice, članovi porodica šehida i poginulih branitelja, te demobilisani borci/branitelji i članovi njihove uže porodice. Dokaz prilažu lica koja pripadaju nekoj od navedenih kategorija.

U skladu sa odredbama člana 79. i 83. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i člana 105. i 108. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, prijem namještenika vrši se na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, a prijem namještenika pripravnika vrši se na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Lica koja blagovremeno dostave potpune prijave i dokaze da ispunjavaju opće i posebne uslove imaju pravo pristupiti intervijuu. Interviju podrazumijeva provjeru znanja iz oblasti Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (za poziciju 1/01 Vatrogasac – namještenik/referent i 1/02 Vatrogasac – namještenik/referent – vozač specijalnih vozila), Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (za poziciju 1/03 Namještenik – viši referent za ovjeravanje prepisa, potpisa i rukopisa i 1/04 Namještenik – pripravnik) i ispit općeg znanja (za pozicije 1/01, 1/02, 1/03 i 1/04).

O terminu održavanja intervijua kandidati će biti naknadno obavješteni.

Postupak izbora namještenika i namještenika – pripravnika, provodi komisija za izbor koja će razmotriti pristigle prijave, provesti interviju i utvrditi listu kandidata, te istu dostaviti Rukovodiocu organa državne službe na izbor.

Izbor kandidata izvršit će Rukovodilac organa državne službe sa liste kandidata. U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova, prednost imaju lica u skladu sa odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Izabrani kandidati su, prije stupanja na rad, dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihifizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova, izdato od nadležne zdravstvene ustanove, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili ovjerena kopija – ne starije od 3 mjeseca) i uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova da nije kažnjavan (original ili ovjerena kopija – ne starije od 3 mjeseca).

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje” i službenoj internet stranici općine Lukavac.

Prijave na javni oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti preporučeno putem pošte ili lično u šalter salu općine Lukavac, sa naznačenom pozicijom na koju se prijavljuje, na adresu:

OPĆINA LUKAVAC – Stručna služba općinskog načelnika – “Komisija za provođenje postupka prijema namještenika i namještenika – pripravnika (sa naznakom pozicije na koju se prijavljuju – ne otvaraj)”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

7
Komentari

avatar
5 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
RamomaakPikachuALMIRCrkvenko Recent comment authors
newest oldest most voted
Suljo Preletačević
Guest
Suljo Preletačević

sad bi mogla Dinela da se zaposli, ali i kamiondžija Bega koji ne izlazi Edi iz dupeta… vidjet cemo

smece
Guest
smece

Dinela je primljena prosli konkurs, samo ima zalba pa je to koci koji mjesec. Pocet ce uskoro

Crkvenko
Guest
Crkvenko

Dinela je završena. Šiško je završen (dom hortikulutre). Bega sad ide…

Pikachu
Guest
Pikachu

Ko je slijedeći?????
Onaj ćelavi Bega revolucionar
Možda osoba iz pisma prijatelju,
A mozda i Jakub da svoje napokon uhljebi,
Uglavnom normalni narode ne prijavljuj se djaba.
Moguće da Aziz možda jos nekog *** pa valja zaposliti.

ALMIR
Guest
ALMIR

GOSPODO DRAGA , USLOV DA JE KANDIDAT POLOŽIO ISPIT ZA RAD U ORGANIMA UPRAVE NESMIJE BITI ELIMINATORAN PO ZAKONU JER NISU SVI IMALI PRILIKU POLAGATI TAJ ISPIT, TO JE DISKRIMINACIJA

maak
Guest
maak

CISTA FARSA ZAPOSLJAVAJU SE SDP SLUGE

Ramo
Guest
Ramo

Ostalo je još nekoliko uvlakača da nisu direktori ili nisu zaposleni ili nije im zaposlen neko od članova uže porodice