VAŠ STAV: “Vrijeđate nam inteligenciju računima za korištenje VODE ZA PIĆE”

4 7.449

U rubrici “Vaš stav” našim čitateljima dajemo prostor da iznesu svoj stav kroz tekstove i komentare. Na email [email protected] stigao je stav našeg čitatelja koji objavljujemo bez izmjena. SodaLIVE se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u tekstu i komentarima. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Pismo objavljujemo bez izmjena.

Poštovani, molimo Vas da objavite na vašem portalu naš tekst koji je dio Projekta Građanin, koji se realizira u nastavi građanskog obrazovanja. Smatramo da su mediji vrlo bitan segment društva u informisanju pa i u angažovanju građana i da mogu utjecati i na rješenje određenih društvenih problema.

Ovim putem želimo da se obratimo javnosti u cilju ostvarivanja zajedničkog dobra Grupa učenika OŠ “Lukavac Grad” – Civitas projekat “Građanin” i nastavnik Enes Iljazagić.

Problem vode za piće, u vodovodu na području općine Lukavac, je ako se ne varamo, u nadležnosti Općine Lukavac, nadležnih službi (za komunalne djelatnosti ,,Općinskog vijeća, načelnika, JP RAD, inspekcijske poslove – sanitarne, JZU Dom zdravlja – služba za higijensko epidemiološku službu – u dijelu kontrole zdravstvene ispravnosti vode za piće).

Dakle, sve ovo je na nivou općine pa tako i rješenje problema ili dobar dio rješenja se nalazi i treba tražiti tu. Prema podacima sa zvanične web stranice JP “Rad” prva, PRIMARNA djelatnost preduzeća je:” SNABDIJEVANJE PITKOM VODOM (I ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA -čime se za sad nećemo baviti).

Putem vodovoda se snabdijeva oko 25.000 stanovnika i oko 800 privrednih subjekata.

“Svi koji koriste vodu iz spomenutog vodovoda dobijaju redovno račune za vodu od strane JP “Rad” u kojoj je kao prva stavka navedena VODA ZA PIĆE/KOJA TO NIJE i koja u pravilu nosi i najveći dio ukupne cijene na računu. Začuđujuća je pasivnost građana koji plaćaju nešto što ne dobijaju i prećutno pristaju da vodu koja je za sanitarno – higijensku upotrebu (a ako je i za to-pitanje je), plaćaju kao vodu za piće.

Takvi računi sa spomenutom stavkom u kome se plaća voda za piće u najmanju ruku vrijeđaju inteligenciju (ILI NE) korisnika/građana/potrošača. Smatramo da dok god građani ne poduzimaju ništa, šute i trpe, potiskuju ovaj problem “pod tepih” ne samo da neće doći do rješenja, nego će se to prihvatiti kao nešto normalno – status quo, kao da problema i nema.

Kad se pogleda Odluka o komunalnim djelatnostima koju je donijelo Općinsko vijeće 2007. a koja je koliko znamo, još na snazi vidljiv je kolaps i protivrječnost između proklamovanih stavki u Odluci i stvarnosti, realnosti, faktičkog stanja, neefikasnost javnih službi, preduzeća i službenika zaduženih za ovaj problem PITKE VODE!

Evo nekoliko dijelove a iz spomenute Odluke, PROSUDITE SAMI:

Broj:01-02-1-83/07
Lukavac, 01.02.2007.godine
Na osnovu člana 2. i člana 44. stav 2. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine TK“, broj: 11/05) i člana 114. Statuta općine Lukavac („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 11/00, 5/02, i 9/03), te člana 88. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 5/06), Općinsko vijeće Lukavac na 25. redovnoj sjednici održanoj dana 31.01.2007.godine, donijelo je ODLUKU o komunalnim djelatnostima
….
Član 3.
Komunalne djelatnosti u smislu člana 3. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine TK“, broj: 11/05 – u daljem tekstu Zakona o komunalnim djelatnostima) i ove Odluke su:

1. snabdijevanje PITKOM VODOM…
III Individualna komunalna potrošnja
Član 5.
Obavljanje komunalnih djelatnosti individualne komunalne potrošnje iz člana 3. ove Odluke povjerava se kako slijedi:
1. Javnom preduzeću „Rad“ Lukavac: snabdijevanje PITKOM VODOM…

Član 6.
Davaoci komunalnih usluga iz člana 5. ove Odluke dužni su da obezbijede:

– trajno i nesmetano pružanje komunalnih usluga korisnicima usluga na način i pod uslovima propisanim Zakonom o komunalnim djelatnostima, ovom Odlukom i ostalim Odlukama koje uređuju svaku pojedinu oblast komunalne djelatnosti;
– ispravnost i funkcionalnost komunalnih objekata i uređaja;
– određeni kvalitet komunalnih usluga koje podrazumijevaju: ZDRAVSTVENU I HIGIJENSKU ISPRAVNOST prema važećim propisima, standardima i normativima, zaštitu okoline i tačnost u pogledu rokova i isporuke, sigurnost korisnika u dobijanju usluga;(moja napomena: Zakon o hrani član 72,stav17),,Agencija za sigurnost hrane BiH,Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće JASNO DEFINIŠE ŠTA JE VODA ZA PIĆE)

Član 13.
Visinu cijene i način plaćanja komunalne usluge određuje davalac usluga uz prethodno mišljenje Općinske službe nadležne za komunalne poslove i saglasnost Općinskog vijeća, uz obavezno dostavljanja Investicionog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i kalkulacije cijena za pojedine usluge. Ukoliko se cijena usluge od strane Općinskog vijeća utvrdi u nižem iznosu od stvarne cijene koštanja, razliku sredstava će nadoknaditi Općina. ….(nadležnost Općinske službe nadležne za komunalne poslove i saglasnost Općinskog vijeća, JP “Rad”Lukavac)…

Član 16.
Davaoci komunalnih usluga iz člana 11. ove Odluke dužni su da obezbijede:
– trajno i nesmetano pružanje komunalnih usluga korisnicima usluga na način i pod uslovima propisanim Zakonom o komunalnim djelatnostima, ovom Odlukom i ostalim Odlukama koje uređuju svaku pojedinu oblast komunalne djelatnosti.(dakle odlukom ovakva kakva je dužni su da osiguraju isporuku PITKE VODE ili da ovu Odluku izmijene nadležni-vijećnici)…

Član 19.
Priključenje na komunalnu infrastrukturu obavlja se u skladu sa Zakonom o kumunalnim djelatnostima, ovom Odlukom i drugim propisima donesenim na osnovu ove Odluke.

Vlasnik ili investitor građevinskog objekta obavezan je priključiti objekat na komunalnu infrastrukturu za opskrbu PITKOM VODOM, odvođenje otpadnih voda i na sistem snabdijevanja toplotnom energijom na onim područjima na kojima se vrši snabdijevanje istom u periodu koji će biti definisan posebnom Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom…

V Nadzor
Član 20.
Nadzor na provođenju odredaba ove Odluke i drugih propisa i općih akata iz oblasti komunalne djelatnosti vrši Općinska služba nadležna za komunalne poslove.(OČIGLEDNO DA JE OVA SLUŽBA ZAKAZALA)

Član 21.
Poslove insekcijskog nadzora iz oblasti komunalne djelatnosti vrše Općinski komunalni inspektori u okviru svojih nadležnosti. Općinskom komunalnom inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora nad provođenju ove Odluke i Zakona o komunalnim djelatnostima pomažu komunalni redari, u skladu sa
posebnim propisima…

Član 22.
U vršenju inspekcijskog nadzora Općinski komunalni inspektor je ovlašten:
– kontrolisati da li se komunalna djelatnost obavlja na način utvrđen Zakonom o komunalnim djelatnostima, ovom Odlukom i drugim propisima donesenim na osnovu ove Odluke;(S obzirom da se komunalna djelatnosti ne sprovode u skladu sa oovom odlukom i Općinska komunalna inspekcija je zakazala)
– kontrolisati stanje komunalnih objekata;
– kontrolisati da li se komunalne usluge pružaju u skladu sa utvrđenim uslovima;(ne pružaju)
– narediti da se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklone na način i u roku kako je određeno Zakonom o komunalnim djelatnostima, ovom Odlukom i drugim propisima (NIŠTA NIJE PODUZETO ,IAKO JE NEDOSTATAK VODE ZA PIĆE U VODOVODU EVIDENTAN!)

Pozivam građane DA RAZGOVARAJU, ZAHTIJEVAJU SVOJA PRAVA, APELUJEMO javne službenike, načelnika, vijećnike, NVO, pripadnike političkih stranaka i drugih da se uključe aktivno u rješavanje ovog problema.

Građani obratite se onima koji su u javnim službama/ustanovama/preduzećima zbog vas, a ne vi zbog njih.

NE ISPORUČIVANJEM VODE ZA PIĆE A KOJA SE PLAĆA KAO TAKVA KRŠI SE: ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA BiH, ZAKON O SIGURNOSTI HRANE BiH( KOJI SE odnosi i na VODU), ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA, ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA.

Jedan ali ne i jedini oblik pritiska javnog mnijenja mogu biti i sudske parnice, obraćanje pismeno nadležnima VIJEĆNICIMA, NAČELNIKU, građanska neposlušnost.

Može se i odbiti plaćanje računa jer ne dobijate ono što plaćate!

Evo nekoliko prijedloga, a vi budite slobodni dati više prijedloga ka rješenju PROBLEMA VODE ZA PIĆE U VODOVODU:

  • Da se Odluka o komunalnim djelatnostima uskladi sa stvarnim stanjem da se umjesto vode za piće napiše tehnička ili voda za sanitarno – higijensku upotrebu ILI JOŠ BOLJE DA SE VODA ZA PIĆE i OBEZBJEDI!
  • Da se na računima za vodu koje dostavlja JP “Rad” umjestio stavke voda za piće piše teh.voda ili sl, ali nikako voda za piće,sve dok uistinu ona to i bude
  • Da općinsko Vijeće, vijećnici prioritetno na svakoj sjednici imaju ovu temu na dnevnom redu SVE DOK U VODOVODU NE BUDE PITKA VODA i DA SE VRLO VAŽNO OVO UVRSTI U BUDŽET OPĆINE
  • Ukoliko se može donekle pravdati NENADLEŽNOŠĆU U VEZI SA ZAGAĐENJEM ZRAKA, OVDJE U VEZI VODOVODA I VODE SMATRAMO DA NE MOŽE TO PROĆI, DAKLE U NADLEŽNOSTI JE OPĆINSKIH STRUKTURA
  • Ispitati mogućnosti i napraviti plan za dovođenje vode za piće sa izvorišta „Toplice“ KAKO SMO MOGLI SAZNATI NA SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA SE RASPRAVLJALO O OVOJ PROBLEMATICI, A PUTEM SNIMKA RTV LUKAVAC, OPĆINA LUKAVAC IMA VODU ZA PIĆE IZ IZVORIŠTA „TOPLICE“ (ŽIVINICE) U KOLIČINI 25% IZVORA ILI 50 LITARA/U SEKUNDI, ALI DA JE VODOVODNA MREŽA DOTRAJALA I AZBESTNE CIJEVI MORAJU BITI PROMJENJENE.OPĆINA BI TREBALA UČESTVOVATI SA OKO 500 000 KM, GRANT EU-SLOVENIJE (NAMJENSKI NEPOVRATNA SREDSTVA ) U IZNOSU 500 000 KM BI BILA OMOGUĆENA UZ SREDSTVA OPĆINE. DAKLE, OMJER 50:50%.
  • Na vijeću smo mogli čuti da su gotovo svi vijećnici ZA da se riješi ovaj problem. Međutim kako budžet nije usvojen pozivam da razgovarate sa prijateljima komšijama, vijećnicima, načelnikom, vašim i našim predstavnivima DA RIJEŠE SPOMENUTI PROBLEM NA OPĆE ZADOVOLJSTVO I DOBROBIT ZAJEDNICE..
  • da JP “Rad” redovno na svojoj stranici objavljuju što im je i dio posla kojim treba da se bave” redovna analiza vode u skladu sa odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Službeni glasnik BiH”, broj: 40/10, 43/10 i 30/12), koja obuhvata pet bakterioloških i 3 fizičko-hemijske analize vode mjesečno.”što piše na njihovoj web stranici I /ILI PUTEM MEDIJA.

JEDNA ŠALA ZA KRAJ : DA NE BUDE VIŠE PO ČEMU SE STANOVNICI LUKAVCA PREPOZNAJU U ODNOSU NA DRUGE LJUDE?

PO TOME ŠTO IMAJU IZDUŽENE RUKE OD NOŠENJA KANISTERA!

Leave a Reply

4 komentara za članak "VAŠ STAV: “Vrijeđate nam inteligenciju računima za korištenje VODE ZA PIĆE”"

avatar
najnoviji najstariji popularni
Istina
Gost
Istina

Potpisujem. Za industrijsku vodu koju nam podvaljuju kao vodu za “pice” placamo bezobrazno visoke cijene. I pored toga trosimo gorivo i vrijeme vozajuci se od izvora do izvora.

CHE
Gost
CHE

Nije ni za guzice.

građanin
Gost
građanin

Svaka čast djeci i nastavniku Enesu Iljazagiću koji nama starijima ukazuju šta da se radi umjesto da je obrnuto

vazda posteno
Gost
vazda posteno

Bravo, ovako se obradi jedna tema pa se onda raspravlja. Identifikacija problema, analiza javne politike, prijedlog rjesenja i plan akcije. Svaka cast i za nastavnika, djeco slusajte i ucite, drustvo kojem tezimo jednog dana ce priznavati argumente. Ovi koji svoju pricu vec godinama zasnivaju na par politickih fraza, jezikom mrznje i podjela, napadanjem drugog i drugacijeg, dzabohljebarosi, lokalne kabadahije i drugi slicni navedenim polahko ce biti svedeni na margine. Ali hoce, upamtite i vi koji ne vjerujete.
Prijedlog profesoru i ucenicima, obradite jos tema koje se ticu naseg grada a pogotovo sto je u domenu opcinske vlasti, pa opet objavite na portalu, vrijedi citati.
Bice Vam zahvalni i vlast (nema razloga da ne bude) a i gradjani.