Najutjecajniji medij na općini Lukavac

Pročitajte sadržaj krivične prijave protiv 18 vijećnika u OV Lukavac

22 715

13. vijećnika u OV Lukavac podnijelo je Tužilaštvu TK krivičnu prijavu protiv 18 kolega koji su glasali za izbor Mehmeda Suljića za predsjedavajućeg OV Lukavac. U nastavku pročitajte tekst tužbe:

TUŽILAŠTVO TUZLANSKOG KANTONA TUZLA
P R E D M E T : KRIVIČNA PRIJAVA

Shodno Krivičnm zakonu FBiH podnosimo krivičnu prijavu:

PROTIV:  Ermin Jusufović (SDA), Teufik Arapčić (SDA),Nedim Kurtić (SDA), Admir Mosorović (SDA), Šaban Bečić (SDA),  Admir Turkić (SDA), Mirnes Brkić (SDA), Munir Memić (SDA), Aldina Mahmutović (SDA), Zikrija Nurković (SDA), Sabina Bećirović (SDA), Suad Kasumović (SDA), Almir Sakić (SBiH) ,Dževdet Osmanbegović (SBiH), Mihad Sakić (SBiH), Zijad Mašić ( Ujedinjeni za Lukavac), Mehmed Suljić ( predstavnik nacionalnih manjina) i Ramiz Frljanović ( predstavnik nacionalnih manjina)

Gore navedeni vijećnici Općinskog vijeća Općine Lukavac su dana 23.11.2016. godine, na 1. sjednici Općinskog vijeća Lukavac, glasali za izbor gosp. Mehmeda Suljića za predsjedavajućeg Općinskog vijeća, mada su znali da je imenovani iz reda ostalih kao i načelnik Općine Lukavac. Na ovu okolnost, kao i da je takva odluka u suprotnosti sa Ustavom FBiH, Ustavom TK, zakonskim i podzakonskim aktima, upozoreni su, prije samog odlučivanja, od sekretara vijeća kao i predstavnika političkih subjekata SDP –a, DF-a,SBB-a,SDU-a i liste nezavisnih kandidata Dostaje bilo, koji participiraju u Općinskom vijeću Lukavac.

Naime članom 5. stav 3 odjeljka VI Ustava FBiH, kao i članom 81. stav 2. Ustava TK, je rečeno da načelnik općine i predsjedavajući vijeća ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih, Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH, članom 13. stav 2. alineja 13. je rečeno da vijeće bira predsjedavajućeg i zamjenika, a u stavu 3. istog člana je rečeno da „Članovi vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje vijeće donosi u okviru svojih nadležnosti“, takođe Statutom Općine Lukavac, članom 28. stav 3. je rečeno da predsjedavajući općinskog vijeća i načelnik općine Lukavac ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda odnosno iz reda ostalih.

Svjesnost i namjeru kršenja Ustava FbiH, Ustava TK, Statuta Općine Lukavac, gore navedeni vijećnici demonstrirali su na 2. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 28.12.2016. godine, kada su po pitanju ovlaštenog predlagača, za preispitivanje odluke o imenovanju predsjedavajućeg Općinskog vijeća, načelnika Općine Lukavac gospodina Edina Delića, u pojedinačnom glasanju, potvrdili svoju odluku donesenu na 1. sjednici Općinskog vijeća Lukavac. Pokazali su silu, preglasavanjem onih koji su tražili da se Ustav i zakon poštuju, time šaljući poruku da su interesi pojedinaca iznad krovnih zakona ove države. Izuzeci od glasanja u odnosu na 1. sjednicu, po ovom pitanju su uzdržanost od glasanja o potvrđivanju navedene odluke od strane vijećnika Zijada Mašića kao i odsustvo na 2. sjednici Općinskog vijeća Lukavac  vijećnika SDA Munira Memića.

Dokazni materijal je sadržan u Izvodu iz zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća broj 01-02-1717/16 od 24.11-2016.godine, koji prati tonski i video materijal snimljen od strane TV Lukavac  i Izvodu iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća koji takođe prati tonski i video materijal koji se nalazi kod TV Lukavac.

Svojim djelovanjem gore navedeni vijećnici su djelovali nezakonito i protivustavno te su takvim radnjama djelovali na rušenju ustavnog uređenja Tuzlanskog Kantona, FBiH, kao i BiH.

Zbog postojanja opasnosti da bi ovakva protuustavna i nezakonita odluka mogla proizvesti teške posljedice po rad Općine Lukavac u cjelini, potrebno je da  Tužilaštvo TK, uzmu u rad ovaj predmet kao prioritetan.

Lukavac, 04.01.2017. godine

Dostavljeno :                                                                        

  • Tužilaštvo TK
  • OHR- Ured Visokog Predstavnika
  • CIK BiH Sarajevo

 PODNOSIOCI PRIJAVE

1. Mahovkić Adem
2. Hodžić Hajrudin
3. Mahovkić Jakub
4. Todorović Dragan
5. Ibrakić Hasan
6. Imamović Emir
7. Čolić Dajana
8. Nuhić Alen
9. Memić Jasminka
10. Krnjić Amela
11. Murselović Pašan
12. Omerdić Kenan
13. Brkić Sulejman