Najutjecajniji medij na općini Lukavac

Na današnji dan: Predstavljen način rada amfibijske mašine za čišćenje jezero Modrac

34 11.932

U organizaciji švedske kompanije Truxor i njenih zastupnika u Srbiji i BiH 13. juna 2016. godine na jezeru Modrac upriličena je iznimno zanimljiva i značajna demonstracija rada i mogućnosti amfibijske višefunkcionalne mašine za čišćenje i održavanje vodenih i močvarnih površina. U nastavku prenosimo tekst objavljen prije godinu dana, sa nadom da će uskoro amfibijske mašine početi da čiste jezero Modrac.

Malena amfibija po kopnu se kreće i okretno manevriše krećući se na gusjenicama prilagođenim i manevrisanju u vodi. Mašina ulazi u vodu i nastavlja plutati površinom, a kretanje kroz vodu vrši se rotacijom gusjenica ili dodatnim propelerom.

Od niza alata koji se mogu priključiti na ovu mašinu treba pomenuti hidrauličke radne organe za bagerovanje (iskopavanje) čvrstih nanosa i materijala do dubine od 3 m ispod nivoa površine vode, kašiku za izvlačenje mulja sa iste dubine, pumpu muljaricu koja može izvlačiti fluidizirane i žitke taloge u vodi, „noževe“ i „kliješta“ – odnosno alate za sječenje i čupanje materijala ispod nivoa vode, rezanje i izvlačenje trave iz vode, grablje za podizanje materijala i niz drugih priključaka.

Tim Truxora je vodio vlasnik i konstruktor kompanije Trobjorn Hahlin. Gledajući kako se  hvata alata, upravlja mašinom, pomaže pri montaži, nisam odmah shvatio o kome se radi i moradoh dva puta pitati. Da, to je vlasnik renomirane kompanije koji je došao lično da pokaže moći svoje mašine. Oduševljeno reaguje na svako pitanje i spreman je čak i do ponoći pokazati šta sve može mali amfibijski div. S obzirom da je demonstracija Truxor-a bila u Prokosoviću kod ulaza žičare u jezero, zamolio sam gospodina Trobjorna da obiđemo i lokalitet „Čagalo“, odnosno prostor u reonu Mosorovca, na ušću rijeke Turije u Modračko Jezero. Zona koju plavi jezero i u kojoj se smjenjuju meko tlo, mulj, tvrđi nanosi, voda i suho tlo, je upravo prostor u kome se malena amfibija može iskazati u svim svojim veličinama.

Truxor na terenu više podsjeća na igračku nego na mašinu iznimne prilagodljivosti i upotrebljivosti. Simplificirano gledano i interpretirano, većini posmatrača se nameće pitanje „kapaciteta“ i objektivne mogućnosti da se tako malom mašinom riješi veliki problem sa oko 15 miliona kubnih metara sedimentiranih nanosa u jezeru Modrac. Naravno da je ovo mala mašina za masivno iskopavanje sedmienata, ali bez ovakvih mašina neće biti moguće uraditi pristupne puteve kroz mulj za teške mašine, neće biti moguće odvojiti zone koje će se čistiti različitim tehnologijama (pumpanje mulja, bagerovanje i slično), te neće biti moguće pristupiti cijelom obalnom pojasu. Ovo malo čudo od tehnike će bez problema doći do bilo kog dijela obale, pročistiti dno, pokupiti travu, očistiti površinu, urediti obalu i slično.

Bez bilo kakve dileme ili zadrške ističem da je ovakva mašina neophodna za dovođenje u red i održavanje obalnog pojasa na jezeru Modrac, a posebno za područje ušća Spreče i Turije u Modračko jezero. Cijena uređaja nije nedostižna, a koristi koje može ostvariti u kratkom periodu mogu vratiti invensticiju. Mašinu ili više njih mogu, trebaju, a mislim i moraju kupiti Vodoprivredno preduzeće Spreča, opštine Lukavac, Živinice i Tuzla, ali i potencijalno rudnici Banovići, Đurđevik i Kreka. Ostaje vidjeti kako zatvoriti finansijsku konstrukciju. Vodu iz jezera koriste za industriju (GIKIL, SODA), proizvodnju električne enerije (TE Tuzla i mini hidro-elektrana), decenijama Vodoprivredno preduzeće Spreča naplaćuje kubike isporučene vode. Nema nikakvog opravdanja da se iz ovih sredstava ne finansira nabavka mašina kakva je Truxor. Jezero ima potencijal za privlačenje invensticija iz razvojnih fondova, pristupnih fondova, pa čak i komercijalnih invensticija.

Danas smo prvi puta „bagerovali“ sedmientirane nanose od kada je formirana akumulacija jezera Modrac. Pokazali smo da može i pokazali smo kako treba riješiti ovo pitanje. Od nakupljenih 15 miliona kubnih metara sa oko 6 miliona kubika treba nasuti i podići niveletu terena na ušću Spreče i Turije, te na tom prostori razviti poljoprivredna gazdinstva uz planiranu melioraciju i zaštitu usjeva.

Preostalih oko 10 miliona kubnih metara nanosa mogu se iskoristiti za izradu vještačkih ostrva unutar jezera Modrac sa ciljem podizanja atraktivnosti i funkcionialnosti jezera za razvoj turizma. Više vode u akumulaciji odmah će smanjiti i koncentracije štetnih materija. Paralelno se moraju pročistiti i odvesti od jezera septičke vode i drugi izvori zagađenja. Jezero će veoma brzo vratiti svoju tirkiznu boju, popraviti kvalitet vode i vratiti turiste na svoje obale.