Najutjecajniji medij na općini Lukavac

Energy Solution podnio zahtjev za izdavanje okolišne dozvole Centru za reciklažu rabljene gume

9 4.898

8. Maja na WEB stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma objavljen je poziv za Javni uvid u dokumentaciju i informacija o Javnoj raspravi koja će se održati 31.05. 2017. godine u sali hotela Lukavac, sa početkom u 12 sati.

Zanimljivo, da u postupku uključivanja javnosti, kompletan materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br.2 u Sarajevu!?

Pravilnikom o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada, u članu 2. definisano je da „postrojenje za spaljivanje znači bilo koju stacionarnu ili pokretnu tehničku instalacionu jedinicu i opremu namijenjenu toplinskoj obradi otpada sa ili bez korištenja stvorene toplote sagorijevanjem. Ovo uključuje spaljivanje putem oksidacije otpada kao i druge postupke toplinske obrade kao što su postupci pirolize, plinifikacije ili plazme…“.

Na osnovu ovih odrebi navedenog pravilnika, planirani pogon i postrojenje spada u postrojenje za spaljivanje otpada jer se radi o procesu pirolize pri termičkoj obradi, te se na njega moraju primijeniti odredbe pomenutog pravilnika.

Imajući u vidu da se radi o novoj, za evropske prostore nepoznatoj tehnologiji za reciklažu otpadnih automobilskih guma, koja se zasniva na toplinskoj obradi gume u procesu pirolize, navodi proizvođača da se radi o garantovano „čistoj“ tehnologiji koja nema negativnog utjecaja na okoliš, moraće biti provjereni sistemom monitoringa kako je to definirano Pravilnikom o uvjetima za rad postrojenja za spaljivanje otpada („Sl. novine FBiH“, broj 12/05).

Ono što nije jasno je tvrdnja Centra za reciklažu da se spalionica nalazi u sklopu industrijske zone Lukavac i van urbanog (stambenog) područja, kada je naselje Koksara samo 100-200 metara udaljeno od postrojenja dok se u Zahtjevu navodi da su prvi stambeni objekti udaljeni oko 1 km sjeveroistočno – istočno od lokacije centra.

Napominjemo da je Kantonalni sud u Sarajevu u martu ove godine poništio okolinsku dozvolu kompaniji Energy Solution izdatu od strane Ministarstva za okoliš 11.11.2015. godine. Tužbu je podnijelo Općinsko vijeće Lukavac i Forum za zaštitu okoliša a koje je zastupao advokat Nisad Omerović.